2006:18 Elfiske i Ronneby kommun 1987-2006Utvärdering av fiskefaunan i vattendrag inom Ronneby kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2006:18
Diarienummer:
581-9080-2006
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:18

Rapporten är en sammanställning av elfisken i Ronneby kommun. Den visar både positiva och mindre bra förhållanden vad gäller fiskfaunan. Åarna som undersökts (Listerbyån, Angelskogsån, Heabybäcken, Ronnebyån, Vierydsån och Bräkneån) hyser i de flesta fall goda tätheter av havsöring i de nedersta delarna. Flera fiskvägar har byggts under perioden och dessa har haft en positiv effekt och ökat utbredningen av havsvandrande fisk. De högsta tätheterna finns dock i de små vattendragen Heabybäcken och Sörbybäcken. Det sistnämnda är ett biflöde till Ronnebyån.

Kontakt