Fiskets framtid på sydkusten

Om publikationen

Löpnummer:
Rapportserien Skåne i utveckling:2005:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Rapportserien Skåne i utveckling: Rapport 2005:8
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Fiskets framtid på sydkusten

Regeringen gav i regleringsbrevet för år 2005 länsstyrelserna i uppdrag att gemensamt för respektive kuststräcka; västkusten, sydkusten, södra ostkusten och norrlandskusten samt för de stora sjöarna, ur ett regionalt perspektiv redovisa
utvecklingen av fiskerinäringen sedan 1990

Kontakt