2005:4 Inventering av sandödla i Blekinge län. Med notiser om hot och rödlistade insektsarter

Om publikationen

Löpnummer: 2005:4

Diarienummer: 511-2120-04

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår:

Sidantal: 93

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:4

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades i 21 områden
och på totalt 100 lokaler i Blekinge län under 20 dagar
mellan 13-17/7, 26-29/7 och 10-27/8 2004. Avsikten
var att kartlägga den aktuella förekomsten av sandödla
och potentiella sandödlehabitat i länet, som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande
i Sverige.

Kontakt