2004:2 Biotopkartering i Årydsån år 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2004:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår:

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Följande rapport är en sammanställning av resultatet från en kartering av biotoper i och i anslutning till 6 km av Årydsån. Under sommaren 2001 inventerades vattendraget från utloppet, Östersjön, och uppströms till Södra Öllesjön. Inventeringen är genomförd enligt den standardiserade metodiken ”Biotopkartering – vattendrag” (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2000). Karteringen inkluderar beskrivningar av:

  • vattenbiotoper
  • marktyper i närmiljön och omgivningen
  • tillrinnande diken och vattendrag
  • vandringshinder för fisk
  • vägpassager

Kontakt