2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2003:6

Diarienummer: 511-2682-02

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2003:6 

Länsstyrelsens föreskrifter med förbud till skydd för djurlivet i Blekinge läns skärgård har med smärre ändringar gällt sedan 1985. Redan då slog länsstyrelsen fast att man ”finner det nödvändigt att ett fortlöpande studium av fågellivets utveckling i skärgården sker för att länsstyrelsen skall kunna ta ställning till fågelskyddets omfattning i tid och rum”. Uppföljning har hittills endast skett stickprovsvis, bland annat genom tillsynsmännens
årliga rapportering.

Kontakt