Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationsklädda mjukbottnar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
238-736-98
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-71-5
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationskläddamjukbottnar

Grunda vegetationsklädda bottnar är de mest artrika och produktiva områdena längs våra kuster.
Här finns dessutom flera sällsynta och hänsynskrävande arter. Samtidigt konstateras i Naturvårdsverkets rapport Biologisk mångfald att det finns en besvärande kunskapsbrist vad gäller
biologisk mångfald i marin miljö. Man efterlyser en kartering av våra kuster och i regeringens
skrivelse om Agenda 21 anges ålgräsängar som ett av fem prioriterade och skyddsvärda marina
ekosystem.

Kontakt