Handlingsprogram till år 2010 Miljön i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1995

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Med utgångspunkt i tidigare beskrivning av miljöhoten,
förslag till regionala miljömål och åtgärder samt remissvaren har länsstyrelsen i detta handlingsprogram gjort en bedömning av vilka miljöproblem som är mest
angelägna att utarbeta en regional strategi för.

Kontakt