Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Budget för Bredbandsstödet är beslutat

84 748 153 kr är fördelade i Blekinge.

Länsstyrelsen i Blekinge har ej mer pengar att fördela under perioden 2014-2020.
Det kommer inte bli fler beslutsomgångar.

Beslutsomgångar och budget

Kommunerna och Region Blekinge har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Regional bredbandsstrategi för BlekingePDF

Beslut om beslutomgångar och bugdet i Landsbygdsprogrammet 2014-2020PDF

Information nedan är inte längre aktuellt men finns kvar som referens till hur bredbandsutbyggnad i länet har skett.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Bredbandskartor för offentligt samråd

Bredbandskartor för offentligt samråd med marknaden. Inkomna ansökningar i ansökningsomgång 5 (1 juli 2017 – 30 april 2018). 

BredbandsdefinitionPDF

Tätort över 3000PDF

Hur stort är stödet?

Stödnivån i Blekinge är anpassad till de regionala förutsättningarna utifrån gemensamma riktlinjer som tagits fram av Jordbruksverket. I Blekinge län får de som investerar i bredband 70 procent av de stödberättigande utgifterna.

Samma stödnivå används för alla projekt som beviljas stöd inom länet. Följande faktorer har vägts samman:

  • Bredbandsnätens storlek, som utgår från antal personer per kvadratkilometer i länets olika kommuner.
  • Markförhållanden, som speglas av andelen åkermark, betesmark, skog inklusive berg, myrar, mossar och liknande svåra marker samt andelen sjöar och vattendrag i länet.
  • Historiska kostnader för bredbandsinvesteringar under åren 2010-2013 hämtade från bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Riktlinjen syftar till att den privata insatsen i genomsnitt ska vara likvärdig kostnaden för en uppkoppling i tätort.
  • Tillgång till marknadsaktörer i länet och vilka affärsmodeller de erbjuder. Brist på aktiva marknadsaktörer kan motivera en högre stödnivå.

För regionala prioriteringar se Blekinge handlingplanPDF.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Så bedöms din ansökan

Blekinges bedömningsgrunder och prioriteringar för stöd till bredband finns att läsa i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020PDF.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt