Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikalier och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde. Det även är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt. Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sök dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Gör din ansökan om dispens så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (PDF)PDF
 2. Skicka blankett och bilagor till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifter

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen).

Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:

 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar
 • Varuinformationsblad för kemikalier

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 3 700 kronor. 

Betala avgiften 3 700 kronor till bankgiro 5051-4686. Ange:

 • projekt 72103
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Sök tillstånd

Länsstyrelsen kan i vissa fall vara den myndighet som beslutar om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta ses i föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Gör din ansökan om tillstånd så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (PDF)PDF
 2. Skicka blankett och bilagor till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifter

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen).

Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:

 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar
 • Varuinformationsblad för kemikalier

Att söka tillstånd är utan avgift

Kontakt