Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Motortrafik i naturen

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter, om inte farleden går genom ett smalt sund. Reglerna trädde i kraft den 15 juni 2005.

Vad som är allmän farled framgår av "Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar", SJÖFS 2013:4länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen beslutar även om trafik med vattenskoter.

Föreskrifterna kungörs i länets författningssamling som finns tillgänglig hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län

Beslutad den 19 juni 2007

Länsstyrelsen föreskriver följande, med stöd av 3 § förordning (1993:1053) om användningen av vattenskoter.

De allmänna farlederna, med undantag av farlederna 207 och 208, avgränsas för användning av vattenskoter till 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, dock inte närmare land än 100 meter vid normalvattenstånd.

Farled 207 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var sida om mittlinjen från en punkt 100 meter öster om Stora Färjan till en punkt söder om Käringberget enligt bilagd karta. Farleden i övrigt avgränsas till 300 meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare land än 100 meter vid normalvattenstånd.

Farled 208 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var sida om mittlinjen från Möcklösundsbron och söder ut inom markerad farleds-sträckning enligt bilagd karta. Farleden i övrigt avgränsas till 300 meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare land än 100 meter vid normal-vattenstånd.

Transport får ske kortast möjliga väg mellan land och tillåtet vattenskoter-område enligt ovan, om avståndet inte överstiger 100 meter.

Vattenområde som ingår i allmän badplats får dock inte användas.

I Karlskrona kommun får vattenskotrar, utöver i allmän farled, användas i två områden, dels utanför Långa Lisa på Verkö, dels mellan Aspö och Hasslö. Områdena är utmärkta på bilagda sjökort.

Vattenskotrar får även användas för transport kortaste väg till närmaste allmänna farled och till ovan angivna två områden från följande platser.

I Karlskrona kommun från befintlig ramp i Oljehamnen, från Långa Lisa på Verkö, Sandhamn i Torhamn, Finskan på Tjurkö, Lökanabben och Aspö Mad på Aspö samt Garpahamnen och Hallahamnen på Hasslö.

I Ronneby kommun från Ronnebyhamn, rampen på östra sidan.

I Karlshamns kommun från trollingramperna i Sternö Vindhamn via gångbron till Boön, från Svaneviks småbåtshamn och från Matviks småbåtshamn.

I Sölvesborgs kommun från befintlig slip intill fritidsbåthamnen vid Hamngatan i Sölvesborg.

Föreskriften träder i kraft den 21 juni 2007 och gäller tills vidare.

PER ARNE ANDREASSON
Bengt Almqvist

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30