Tillstånd för att hantera skyddade arter

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Gör ansökan i vår e-tjänst

Du kan göra din ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen i vår e-tjänst.

Information om ansökan

 • Avgiften för ansökan är 700 kronor.
 • Du måste ha en förteckning på alla arter du planerar att hantera, som du också ska skicka med ansökan.
 • Lokalen du bedriver din verksamhet i måste vara lämplig för det ändamål du ska ha den till. Skicka med en karta och planritning/skiss med din ansökan.
 • Du som söker tillstånd för preparering och handel måste vara en fysisk person. Den som söker tillstånd för förevisning ska vara en fysisk person eller juridisk person.

Vad innebär yrkesmässigt eller i förvärvssyfte?

Yrkesmässigt innebär att din verksamhet har en viss omfattning och varaktighet. Verksamheten har dessutom ett vinstsyfte och är av självständig karaktär.
Förvärvssyfte innebär att en verksamhet ger någon form av ekonomiskt utbyte, det vill säga att verksamheten har ett vinstsyfte.

Verksamhetstillstånd för konservator/preparering

Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte preparera hela eller delar av vilda djur och växter. Att preparera innebär att stoppa upp djur eller att konservera växter och djur.

Tillstånd för preparering krävs för följande arter:

 • fåglar som lever vilt inom EU
 • däggdjur av arter som lever vilt i Sverige
 • djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen
 • djur och växter som finns med i bilaga A eller B i CITES-förordningen

Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för verksamhet som innebär att preparera, handla med och visa upp vilda djur och växter.

Vad innebär artskyddsförordningen?

Artskyddsförordningen har regler om fridlysning, förvaring, handel, transport och preparering som gäller växter och djur samt om förevisning av vilda arter.

För att preparera eller handla med vilda djur och växter eller för att i djurpark visa upp djur av vilda arter krävs nästan alltid tillstånd från Länsstyrelsen.

Vad behöver du tillstånd för?

Tillstånd behövs för verksamheter som innebär:

 • preparering
 • handel
 • förevisning av vilda djur och växter.

Avgifter

 • Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du välja att betala direkt via kort eller senare till bankgiro med OCR-nummer. Om du har skickat in ansökan via Internet får du uppgifter om bankgiro och OCR-nummer i mottagningsbekräftelsen.
 • Om du väljer att skriva ut din ansökan hittar du uppgifter om bankgiro och OCR-nummer på utskriften.
 • Ansökningsavgiften är 700 kronor.

Verksamhetstillstånd för handel

Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte handla med levande hotade växter och djurarter och alla levande fågelarter som lever vilt i Europa.

Detta gäller till exempel djuraffärer och zoobutiker men kan även gälla privatpersoner som föder upp och säljer arter i större omfattning.

Kontakt