Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Syfte

Projektet vill öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar som destinationer för gränsöverskridande ekoturism.

Mål

Projektets mål är att förbättra och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer som är verksamma inom turismsektorn. I projektet kommer myndigheter, organisationer, entreprenörer, privata företag och turistoperatörer att samarbeta för att utveckla produkter och tjänster. Projektets samlade erfarenheter ska sammanställas i en gemensam strategi som syftar till att öka den gränsöverskridande turismen i ädellövskogarna runt södra Östersjön.

Projektets aktiviteter sker i särskilt utvalda pilotområden fördelade i deltagande länder.

Projektägare

Skogsstyrelsen

Partner

Litauen: Directorate of Žemaitija National Park.

Polen: Regional Directorate of State Forests in Gdansk, Pomorskie Tourist Board.

Sverige: Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län.

Associerade partner

Litauen: Samogitian Rural Tourism Association, Lithuanian Fund for Nature, Plunge district Municipality, Telšiai State Forest Enterprise, State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment.

Polen: Regional Directorate of Environmental Protection in Gdansk.

Sverige: Visit Blekinge AB, Blekinge Arkipelag, Ronneby Kommun, Stiftelsen Skånska Landskap.

Finansiering

Projektet delfinansieras av Europeiska unionen genom södra Östersjöprogrammet samt av partner från de deltagande länderna.

Tidplan

Projektet löper på tre år med start 1 juli 2016.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg loggor


Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

Kontakt