Om eldningsförbud

Det råder inget eldningsförbud i Blekinge län.

There is no fire ban in Blekinge County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Blekinge kein Feuerverbot.

Beslut om upphävande av eldningsförbud i Blekinge län, 2021-08-13 Pdf, 45.6 kB.

En länsstyrelse eller en kommun har rätt att besluta om föreskrifter om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och länets räddningstjänster.

Detta gäller vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

  • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats.. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Förbjudet att elda med fast bränsle både utanför och inom sammanhållen bebyggelse.

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Vid skärpt eldningsförbud gäller förbud mot eldning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) även vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det endast tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska (trangiakök eller friluftskök) under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

In the spring and summer, the lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas is sometimes prohibited. You must therefore always find out what rules apply before you light a fire. The reason for the fire ban is to prevent forest fires.

You can find information on all fire bans on the municipality, county administrative board or rescue service's websites. Radio Sweden station P4 usually provides information on any risk of fires or fire ban.

Vi vädjar till allmänheten att alltid iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du alltid se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Syftet med länsstyrelsens och kommuners rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och berörda organisationer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen eller kommunen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud vid hög brandrisk och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga flygkårens flygplan spanar av skogsområden från luften i Blekinge på en slinga som är 235 kilometer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30