Mörrumsåns vattennivåer är låga i augusti 2018

Vattensituationen i Blekinge

Den långvariga torkan kan påverka dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism, liksom förutsättningarna för växter och djur. För att förebygga och minska problemen är det viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Låga vattenflöden i Blekinges vattendrag

Till följd av den mycket långa perioden med torr väderlek är vattenflödena i de flesta av Blekinges vattendrag fortfarande mycket låga. I samband med regn kan flödet tillfälligt öka, särskilt i de mindre vattendragen, för att sedan snabbt minska igen.

Låga vattenflöden och vattennivåer kan bl.a. leda till högre vattentemperaturer, lägre syrehalter i vattnet och torrläggning av bottnar. Det medför stress för vattendragens ekosystem och vattenlevande organismer kan skadas eller dö. Organismer som är beroende av strömmande vatten och som inte så lätt kan förflytta sig längre sträckor är särskilt utsatta, t.ex. musslor.

Grundvattennivåerna är enligt SGUs (Sveriges geologiska undersökning) mätningar under eller mycket under de normala för årstiden i små magasin, från vilka de flesta grävda och borrade brunnar får sitt vatten.

Länk till SGUs webbsida med information om grundvattennivåer i september finns härlänk till annan webbplats.

Risk för skada på vattenmiljön
I nuläget när flödena är så låga, gör Länsstyrelsen i Blekinge den generella bedömningen att även mindre vattenuttag från sjöar och vattendrag riskerar att medföra skada på vattenmiljön och vattenlevande organismer, och att det därför i princip bara är vattenuttag som kan göras i enlighet med ett meddelat tillstånd/ vattendom eller ett beslut från länsstyrelsen i t.ex. ett anmälningsärende, som är tillåtna enligt miljöbalken. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall utifrån lokala förhållanden, syftet med och storleken på vattenuttaget m.m.

Det kan finnas undantag där det efter en bedömning i ett enskilt fall kan vara tillåtet att göra vattenuttag trots risk för negativ påverkan på miljön, t.ex. tillfälliga eller mindre vattenuttag för att få dricksvatten till djur, när det inte finns några rimliga alternativ. Det kan även finnas fall där det går att visa att ett vattenuttag kan göras utan risk för skada på miljön och/ eller enskilda intressen.

Det är alltid den som tar ut vatten som ska kunna visa att miljöbalkens regler följs. Om man är osäker på hur vattenuttag kan påverka miljön och vilka regler som gäller bör man kontakta länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

I den obligatoriska egenkontrollen (26 kap. 19 § MB) ingår att ta reda på hur vattenuttaget påverkar miljön, och att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga negativ påverkan på miljön. Den som gör vattenuttag bör t.ex. alltid kunna visa när vattenuttag har gjorts, hur mycket vatten som tagits ut, hur vattenförhållandena (t.ex. vattenflöde, vattentemperatur) varit vid tiden för vattenuttaget, och kunna göra en motiverad bedömning av hur vattenmiljön kan ha påverkats av vattenuttaget.

 

När det är torrt ökar behovet av att ta ut vatten från vattendrag, sjöar eller grundvatten för att t.ex. bevattna åkrar eller trädgårdar. Enligt miljöbalken (MB) krävs normalt tillstånd eller anmälan för vattenuttag.

Undantag från tillståndsplikten gäller om det är uppenbart att vattenuttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen genom påverkan på vattenförhållandena. Vattenuttag för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning är också undantaget från tillstånds- och anmälningsplikten.

Samtidigt ska miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. MB) alltid följas, vilket bl.a. innebär att vattenuttag inte får göras på ett sådant sätt att miljön skadas. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns risk för skada. Hänsynsreglerna ska följas i den utsträckning det inte kan anses orimligt.

 

Husbehovsförbrukning omfattar användning av vatten för t.ex. bad, tvätt, rengöring och trädgårdsbevattning i icke kommersiellt syfte. Inom jordbruket så räknas t.ex. dricksvatten till djur som husbehovsförbrukning, men inte bevattning av jordbruksmark.

Om man ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan så bör man kontakta länsstyrelsen. Vi har också egen övervakning av bl.a. särskilt värdefulla musselbestånd och har beredskap för att vid behov vidta åtgärder. Det är inte tillåtet att flytta fridlysta musslor utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det behövs också alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden. Även om avsikten är god så finns risk att det medför stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla fiskbestånd. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd att flytta fisk, kräftor eller musslor med förtur i akuta fall.

Lyssna på ett inslag om rödlistade musslor i Silletorpsån på SR Blekinge P4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vattten hanteras av kommunerna. Kommunerna kan meddela bevattningsförbud som innebär restriktioner i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från kommunerna.

Egen brunn

För den som har egen brunn, och därmed eget ansvar för sin vattenförsörjning, är det viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA- enheten eller kommunalt vattenbolag, för mer information.

För att följa utvecklingen när det gäller grundvattennivåer och påverkan på den enskilda vattenförsörjningen ber länsstyrelsen alla att lämna uppgifter om brunnar där vattennivån är mycket lägre än den brukar vara vid den här aktuella tidpunkten, brunnar som sinat, och brunnar där vattnet blivit salt.

Formulär för inrapportering av brunnsuppgifter

Vattensmarta tips du på kommunernas webbplatser

Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlshamns kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ronneby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt