Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel ska miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Ett förslag på nationell plan för hur miljöprövningen ska genomföras lämnades till regeringen den 1 oktober 2019. Regeringen kommer att fatta beslut om den nationella planen för miljöprövningen.

När regeringen har fattat beslut får du som ingår i planen mer information om när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen.

Nya regler för vattenkraft 2019

Den 1 januari 2019 träder nya regler i miljöbalken i kraft, som har betydelse för den som bedriver vattenverksamhet med produktion av vattenkraftsel, eller som när verksamheten påbörjades var avsedd för sådan produktion. Information om ändringarna och lagstiftningsarbetet finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med lagändringarna är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, samt att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. Kravet på moderna miljövillkor innebär att verksamheterna behöver ha tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd som är meddelade enligt tidigare lagstiftning behöver omprövas. Exempel på miljöförbättrande åtgärder som kan behövas är minimitappning till naturfåror och anordningar som gör att bland annat fiskar kan passera dammar och vattenkraftverk på ett säkert sätt både uppströms och nedströms.

Nationell plan för åtgärder

Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som ska genomföras. Planen ska ange en nationell helhetssyn och bidra till att verksamheterna förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska i samverkan med berörda myndigheter ta fram ett förslag till plan. Planen ska sedan beslutas av regeringen. Planen ersätter inte den individuella prövningen där de konkreta förutsättningarna för driften av varje enskild verksamheten bestäms.

Verksamheterna kommer att delas in i prövningsgrupper för att uppdateringen till moderna miljövillkor ska kunna ske på ett systematiskt sätt och i en ordning som säkerställer att den nationella helhetssynen får genomslag i de enskilda prövningarna. Verksamheter i ett och samma vattendrag eller avrinningsområde kan t.ex. ha ett sådant miljömässigt samband att de bör prövas på ett samordnat sätt eftersom de begränsningar och andra försiktighetsmått som behöver tas in i miljövillkoren kan vara beroende av varandra.

Hav, STEM och SvK har nu presenterat preliminära prövningsgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den kommande nationella planen.

Finansiering

För de vattenkraftsägare som är med i den nationella planen finns möjlighet att söka finansiering från en branschfinansierad fond.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att omfattas av den nationella planen och för att ha möjlighet att söka finansiering ur fonden krävs att verksamhetsutövaren gör en anmälan till länsstyrelsen.

Kontakt