Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Vill du att din verksamhet ska ingå i den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft? Skicka in din anmälan i vår e-tjänst.

Från 1 januari 2019 ska alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Regeringen ska besluta om en nationell plan för miljöprövningen. Om du vill att din verksamhet ska ingå i den nationella planen ska du anmäla det till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2019. Vi kommer då meddela dig när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen. Det kommer vi att göra när Regeringen har beslutat om tidsplanen.

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraften

Använd vår e-tjänst för att anmäla din verksamhet till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften. Vi kommer då utreda om verksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen.

Handledning för anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverkPDF

Nya regler för vattenkraft 2019

Den 1 januari 2019 träder nya regler i miljöbalken i kraft, som har betydelse för den som bedriver vattenverksamhet med produktion av vattenkraftsel, eller som när verksamheten påbörjades var avsedd för sådan produktion. Information om ändringarna och lagstiftningsarbetet finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med lagändringarna är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, samt att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. Kravet på moderna miljövillkor innebär att verksamheterna behöver ha tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd som är meddelade enligt tidigare lagstiftning behöver omprövas. Exempel på miljöförbättrande åtgärder som kan behövas är minimitappning till naturfåror och anordningar som gör att bland annat fiskar kan passera dammar och vattenkraftverk på ett säkert sätt både uppströms och nedströms.

Nationell plan för åtgärder

Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som ska genomföras. Planen ska ange en nationell helhetssyn och bidra till att verksamheterna förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska i samverkan med berörda myndigheter ta fram ett förslag till plan. Planen ska sedan beslutas av regeringen. Planen ersätter inte den individuella prövningen där de konkreta förutsättningarna för driften av varje enskild verksamheten bestäms.

Verksamheterna kommer att delas in i prövningsgrupper för att uppdateringen till moderna miljövillkor ska kunna ske på ett systematiskt sätt och i en ordning som säkerställer att den nationella helhetssynen får genomslag i de enskilda prövningarna. Verksamheter i ett och samma vattendrag eller avrinningsområde kan t.ex. ha ett sådant miljömässigt samband att de bör prövas på ett samordnat sätt eftersom de begränsningar och andra försiktighetsmått som behöver tas in i miljövillkoren kan vara beroende av varandra.

Hav, STEM och SvK har nu presenterat preliminära prövningsgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den kommande nationella planen.

Finansiering

För de vattenkraftsägare som är med i den nationella planen finns möjlighet att söka finansiering från en branschfinansierad fond.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att omfattas av den nationella planen och för att ha möjlighet att söka finansiering ur fonden krävs att verksamhetsutövaren gör en anmälan till länsstyrelsen.

Kontakt