Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

  • Bilar
  • Motorcyklar
  • Mopeder
  • Cyklar
  • Rullskidor
  • Inlines
  • Andra transportmedel

  Ansökan om tillstånd

  Du behöver ansöka om tillstånd senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen. Om du inte lämnar in din ansökan i tid kan vi behöva avvisa den.

  • arrangörens namn, adress och telefon
  • kontaktperson med uppgift om telefon
  • typ av tävling eller uppvisning
  • datum och tid, ansvarig för tävlingen eller uppvisningen
  • karta i färg som visar tävlings- eller uppvisningssträckan
  • karta i färg som visar start och mål
  • beräknat antal deltagare
  • medgivande från ägare till enskild väg som berörs
  • eventuellt behov av att stänga av vägar för att genomföra tävlingen eller uppvisningen
  • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

  Avgift för handläggning

  Avgiften för arrangemang i ett län är 2 300 kronor.
  Avgiften för arrangemang som berör flera län är 5 700 kronor.

  Betalningen görs till länsstyrelsens bankgiro 5051-4686

  Regler efter 1 oktober 2018

  Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2018.

  En viktig skillnad gentemot dagens regler är att ansökan om tävling eller uppvisning på väg måste ha kommit in till länsstyrelsen fyra månader innan tävlingen ska hållas. Idag är det två månader som gäller.

  Om en ansökan inkommer till länsstyrelsen före 1 oktober 2018 så gäller fortfarande att den ska ha kommit in två månader innan tävlingsdatum. Detta gäller även om tävlingen ska hållas efter 1 oktober.

  Om tävlingen eller uppvisningen ska hållas på en enskild väg vill länsstyrelsen också informera om att efter 1 oktober får tillstånd bara ges om vägens ägare har lämnat ett medgivande. Medgivandet ska skickas in tillsammans med ansökan och ska vara skriftligt.

  För mer utförlig information om vad föreskrifterna innebär hänvisar vi till Transportstyrelsen, som beslutat föreskrifterna.

  Du kan ta del av föreskriften samt en förklarande text på transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

  Särskilda villkor

  För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från den som har ansvarar för vägen tillsammans med din ansökan.

  Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till Polismyndigheten.

  Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och berörd kommun.
  4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

  Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

  Kontakt