Aktuellt om solcellsstöd

Länsstyrelsen har tagit beslut i alla ansökningar som varit möjliga med tillgängliga medel innan årsskiftet.

I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för solcellsstödet sänkt med 440 miljoner kronor i förhållande till vad som tidigare legat budgeterat. Enligt regleringsbrevet till Energimyndigheten är den nya budgeten för hela landet 436 miljoner kronor. I samband med att budgeten för 2019 antogs, la näringsutskottet även fram ett förslag att sänka stödnivån från 30 procent till 15 procent. För att stödnivån ska förändras i förordningen krävs ett regeringsbeslut. Något sådant beslut är inte taget i nuläget och om och hur villkoren i så fall kommer att förändras är ännu inte bestämt.

Den som redan har fått ett beviljande beslut om solcellsstöd kommer inte att påverkas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna att betalas ut som planerat.

Energimyndigheten har samlat vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om det statliga stödet till solceller med anledning av senaste tidens rapportering.

Länsstyrelsen kommer att informera här på webben när vi får mer information om hur regelverket för 2019 kommer att se ut.

Länsstyrelsens arbetsprioritering

Utifrån den antagna budgeten för 2019 och förslaget om sänkt stödnivå valde länsstyrelsen att prioritera beslut i nya ärenden innan årsskiftet. Detta framför att hantera de begäran om utbetalning som inkommit. En kraftig arbetsinsats under de sista arbetsveckorna i december har gjort att samtliga nya ansökningar som det funnits tillgängliga medel till har fått beslut. Det innebär att ansökningar inkomna till och med halvårsskiftet 2018 har fått beslut. Nu avvaktar länsstyrelsen vidare tilldelning av medel från Energimyndigheten innan vi kan gå vidare i kön av nya ansökningar.

Till dess nya medel tilldelas kommer länsstyrelsen att fokusera på att hantera de begäran om utbetalningar som har inkommit. Ärenden i utbetalningskön hanteras i turordning som de kom in till länsstyrelsen. Kompletta ärenden med alla dokument och uppgifter på plats kommer behandlas i ett snabbspår. Ärenden som behöver kompletteras behandlas i turordning, och länsstyrelsen gör sitt yttersta för att nå sökande i de fall man har frågor eller behöver ytterligare uppgifter för att kunna besluta om utbetalning så fort som möjligt.

Om du har frågor om din ansökan, skicka helst dina frågor till oss via mejl till solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se. Vi kan hjälpa dig snabbare om du har ärendenumret, eller fastighetsbeteckningen alternativt personnummer/organisationsnummer till hands.

[Uppdaterad vecka 3, 2019]

Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

Länsstyrelsen fattar beslut när det finns pengar att tillgå. Den summa som fanns för stödet under 2018 räckte till ansökningar som kommit till Länsstyrelsen senast i slutet av juni 2018.

Det kom in många nya ansökningar under hösten och kön växer fortfarande. I februari 2019 är det 13 000 ansökningar i kön.

Länsstyrelserna har ännu inte tillgång till de pengar som har avsatts för beslut under 2019. Det går idag inte att lämna någon prognos om vilka ärenden i kön som kommer att kunna få ett beslut under året.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-02-07

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Gör din ansökan så här

 1. I första hand, gör en digital ansökan via Boverkets e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med e-legitimation eller Bank-ID. En digitala ansökan underlättar handläggningen av ditt ärende.
 2. I andra hand, skriv ut och fyll i ansökningsblanketten. Skicka den med post till Länsstyrelsen Blekinge, Solcellsstöd, 371 86 Karlskrona.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Så använder du solkartan

Öppna via länken till din kommun:

Karlshamnlänk till annan webbplats

Karlskronalänk till annan webbplats

Ronnebylänk till annan webbplats

Olofströmlänk till annan webbplats

Sölvesborglänk till annan webbplats

Analys av solenergipotential på tak (2D)

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från andra byggnader, vegetation och skorstenar är medräknade i kalkylen.

 • För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent.
 • Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.
 • I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.
Analys av solenergipotential på tak (2D)

Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

 • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad. Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
 • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
 • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

3D-vyn på byggnader fungerar i Chrome, Firefox och senaste versionen av Explorer. 2D-vyn fungerar i alla webbläsare.

Spara uträkningen som pdf

Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Din Kommunala Energi & Klimatrådgivare hjälper gärna till om du vill veta mer om solenergi!

Om kartan ger en missvisande bild av huset så kan det bero på följande:

Solkartan Blekinge baseras på NH-laserdata från Lantmäteriverket. Denna datatyp har lokalt låg kvalitet, dvs. det finns för få punkter för att skapa en rättvisande takkonstruktion. Detta kan exempelvis bero på ytmaterialets egenskaper så att takets reflektans blir dåligt. För vissa tak saknas därför verklig data, så i förekommande fall har dessa ersatts med en förhöjd plan takyta som solenergipotentialen har beräknats på.

Solkartan är finansierad av Energimyndigheten och har tagits fram av Tyréns AB. Den är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner för att öka andelen solceller i Blekinge.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka användningen av solenergi i Blekinge. Nedan kan du läsa mer om arbetet som bedrivs och vilka möjligheter som finns för att installera solceller.

Kartläggning av solceller

Solceller fortsätter att öka i Blekinge enligt en kartläggning från Energikontor Sydost som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent i Blekinge. Följ länken för mer information om solceller i Blekinge

Statistik - Solceller i Blekinge https://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-blekinge/

Blekinges mål för solenergi

I Blekinge har vi följande målsättningar för hur mycket solenergi vi vill producera i länet.

Huvudmål: Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt

Delmål: Senast år 2025 finns 75 MW installerad effekt

Se en film om målet via den här länken > Filmlänk till annan webbplats

Målet motsvarar cirka 5% av elanvändningen år 2030 eller att en yta av 110 fotbollsplaner skulle täckas med solceller.

Syftet med målet är att:

 1. Uppmärksamma solenergin som ett särskilt viktigt område i länets omställning till förnybar elproduktion
 2. Peka ut riktningen och visa på vilken hastighet utbyggnadstakten bör ha.
 3. Kraftsamla och inspirera aktörer att sätta upp mer solceller.

Länsstyrelsens ställer sig bakom målet och bjuder in fler aktörer i länet att göra detsamma. Målet har tagits fram inom projektet Sol i Syd.

Energimyndigheten bedömer att andelen el från solceller år 2040 kan uppgå till 5-10 % av Sveriges totala elanvändning. Blekinges mål tar sikte på en något snabbare utbyggnad.

Sol i Syd

Sol i Syd är ett samverkansprojekt som har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och som pågår mellan 2016-01-01 - 2019-04-30.

Projekts övergripande mål:

Öka användningen av förnybar energi markant genom att öka intresset för att använda solenergi i företag och att stärka solenergimarkanden i Skåne och Blekinge genom kompetensutveckling och samverkan.

Läs mer om projektet och dess aktiviteter på www.solisyd.se

Länsstyrelsen i Blekinge deltar som samverkanspart tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Universitet, Energikontor Sydost och Energikontor Skåne, som är stödmottagare och som koordinerar projektet i sin helhet. Externa finansiärer: Regionalfonden Skåne-Blekinge (Tillväxtverket), Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen.

Solpotential i Blekinge


Det finns stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi i Blekinge. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter.

Mer om detta går att läsa i rapporten: Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier. Den visar på stora möjligheter att utvinna solenergi i Blekinge - ett viktigt underlag i arbetet med att främja förnybar energi och minska samhällets klimatpåverkan.

Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

Kontakt

Stöd till solceller

E-post till solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30