2019:8 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avrinningsområde

Rapportens syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Rapporten ska ses som ett underlag vid eventuella framtida åtgärder i kulturmiljöer. Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre länsstyrelserna.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_8&context=28