Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Länsstyrelsens årsredovisning 2018

Länsstyrelsens årsredovisning för 2018 berättar att det är mycket på gång i Blekinge och vi är ett län som växer. Arbetslösheten i länet fortsatte att sjunka under hela 2018. Gemensamma insatser mot ungdomsarbetslöshet har burit frukt då ungdomsarbetslösheten har sjunkit till drygt 14 % vilket är nära en halvering på fem år.

Läs hela årsredovisningenPDF

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt