Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande över bevarandeplan

Hälsa med armbågen

Länsstyrelsen önskar synpunkter på uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Bräkneån (SE0410168).

I förslaget till den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft beskrevs risken för konflikt mellan bevarandemål i Natura 2000- områden och elproduktion kopplat till vattenkraft. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag att genom fördjupade beskrivningar för utpekade sötvattenanknutna naturtyper och arter, utveckla och förtydliga de ekologiska förutsättningar som krävs för att uppnå bevarandemålen. Bevarandemålen ska även vara underlag i vattenmyndigheternas arbete med fastställande av miljökvalitetsnormer för vatten.

Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-område Bräkneån Pdf, 1.1 MB.

Lämna in ditt yttrande

Skicka eventuella synpunkter eller förslag på kompletteringar till bevarandeplanen senast den 21 augusti 2022 till Länsstyrelsen Blekinge via e-post

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge län
371 86 Karlskrona.

Ange diarienummer 511-2824-2022 (Bräkneån).

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30