Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i tätorterna Karlshamn och Karlskrona

Hälsa med armbågen

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Blekinge upprättat förslag till riskhanteringsplaner för tätorterna Karlshamn och Karlskrona.

Nu bjuder länsstyrelsen in till en samrådsprocess där du har möjlighet att läsa och lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och miljökonsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram hotkartor för 25 orter i Sverige som riskerar att drabbas av allvarliga konsekvenser vid översvämningar från vattendrag, sjöar eller hav.

I Blekinge finns två tätorter med betydande översvämningsrisk: Karlskrona och Karlshamn. Översvämningsrisken i de två orterna kommer främst från havet, men här finns även vattendrag som kan översvämmas med allvarliga konsekvenser.

Utifrån hotkartorna har Länsstyrelsen tagit fram riskkartor som visar konsekvenserna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

MSB:s hotkartor och Länsstyrelsens riskkartor Länk till annan webbplats.

Om Översvämningsdirektivet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Samråd

Samrådet syftar till att ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådstid

28 juni - 26 september

Samrådsunderlag

Det är dessa dokument som du kan lämna synpunkter på under samrådsprocessen.

Karlskrona

Riskhanteringsplan för översvämningsrisk, Karlskrona 2022–2027 Pdf, 9.9 MB.

Bilaga 1: Mål- och åtgärdstabell Karlskrona Pdf, 217.1 kB.

Bilaga 2: Miljökonsekvensbeskrivning Riskhanteringsplan Karlskrona 2022-2027 Pdf, 622.9 kB.

Karlshamn

Riskhanteringsplan för översvämningsrisk, Karlshamn 2022–2027 Pdf, 8.6 MB.

Bilaga 1: Mål- och åtgärdstabell Karlshamn Pdf, 208 kB.

Bilaga 2: Miljökonsekvensbeskrivning Riskhanteringsplan Karlshamn 2022-2027 Pdf, 748.2 kB.

Lämna synpunkter

Synpunkter på samrådet kan lämnas till Länsstyrelsen antingen via mejl eller via brev senast den 26 september.

Lämna in ditt yttrande

Skicka in ditt yttrande via e-post till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 38 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 424-1883-2020.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt