Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:18

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun

beslutade den 2024-06-18.

Utkom den 2024-06-18

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet innefattar fastigheterna Sölvesborg 5:30 och Vållholmen 1:1, delar av fastigheterna Sölvesborg 3:2, 3:5 och 3:6, Valje 1:1, 3:1 och 1:38 samt del av Valjeviken 3 och är beläget i och intill Valjeviken på dess östra sida, i väster gränsande till Skåne län.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark eller havsbottnar, förstöra eller skada fast naturföremåleller ytbildning,
 2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriskalämningar,
 3. otillbörligt störa djurlivet,
 4. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att derasbiotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 5. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller dödastående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenareller ris,
 7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad somrimligen behövs för artbestämning. Bär, matsvamp och blommor fårdock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte ärfridlysta,
 8. gräva upp eller dra upp växter
 9. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 10. medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur i betesmarken (se karta, beslutsbilaga 2 ”Föreskriftsområden mm”), under betessäsong annat än vid vallning av boskap eller vid jakt, eller till öarna medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat,
 11. framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på vägar upplåtna för ändamålet inom reservatet,
 12. ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,
 13. tälta eller slå läger utom på ön Prästholmen där det är tillåtet att slå läger två nätter,
 14. ankra på annan plats än vid befintlig förtöjningsboj, brygga, pir, eller motsvarande anläggning,
 15. förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än två dygn, annat än vid befintliga privata båtplatser.
 16. göra upp eld eller använda grillar eller liknande annat än på särskilt iordningställd grillplats. Användning av friluftskök tillåtet,
 17. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat,
 18. framföra vattenskoter annat än i eller till och från allmän farled,

  Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 19. utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 20. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 21. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan),
 • provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram,
 • normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, leder, stigar eller andra anläggningar och friluftsanordningar,
 • underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt gällande servitut och nyttjanderätter,
 • rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig väg (se karta, beslutsbilaga 2 ”Föreskriftsområden mm”) eller järnväg med tillhörande anläggningar i direkt anslutning till väg- eller järnvägsområdet i enlighet med nyttjanderätt som är gällande vid detta besluts ikraftträdande,
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som reservatsföreskrifterna medger och som ingår i jakträtten, samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att utföra de transporter som krävs för nyttjandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • ägare eller nyttjanderättsinnehavare till de tre fritidshus som är belägna inom reservatet att utöva den rätt som tillkommer dem enligt gällande nyttjanderätts- eller andra förekommande avtal,
 • plockning av bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta arter,
 • drift och underhåll av utrustning eller anordning för sjösäkerhet,
 • Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet. Verksamheten ska i enlighet med miljöbalkens hänsynsregler bedrivas på ett sådant sätt att skada på naturmiljön så långt möjligt undviks. Länsstyrelsens naturförvaltning bör informeras i anslutning till verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv inom naturreservatet.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 2024-06-18.

ULRICA MESSING

INGEGERD NORDAHL

Bilagor: Beslutskarta med naturreservatets avgränsning.

Kartbilaga.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss