Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:13

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av Järnaviks naturreservat i Ronneby kommun

beslutade den 16 maj 2024.

Utkom den 16 maj 2024

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Järnavik, inrättat av länsstyrelsen den 13 december 1971 (dnr 11.121-293-71) ska ha den geografiska omfattning som framgår av bilaga 1. Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ miljöbalken om nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, beslut den 13 december 1971 (dnr 11.121-293-71) om bildande av Järnaviks naturreservat, i alla dess delar. Upphävandet ska gälla från den dag då detta beslut vinner laga kraft.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet innefattar delar av fastigheterna: Järnavik 1:1, Järnavik 3:1, Torp 14:1.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten, eller att omlagra eller bortföra sten,

2. skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,

3. otillbörligt störa djurlivet,

4. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,

5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,

6. gräva upp eller dra upp växter,

7. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,

8. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,

9. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och eventuell jakt samt vid eftersök på skadat djur,

10. framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik inom reservatet,

11. parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats. Där motorfordon, husvagn eller motsvarande har rätt att parkera får de ställas upp högst ett dygn,

12. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,

13. göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställd grillplats.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
14. utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fäll-fångst, installation av utrustning,

15. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,

16. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med organiserad friluftsverksamhet eller i samband med eventuell jakt,

17. ankra eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse (högst ett dygn) i området. Förbudet gäller inte förtöjning vid befintliga bryggor eller andra iordningställda båtplatser,

18. tomgångsköra motor (mer än en minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat,

19. framföra farkost framdriven med vattenjetdrift, exempelvis vattenskoter.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

  • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
  • provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram,
  • normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, bryggor, farled, mark-, luft- och vattenledningar, ledningsgator (d v s skogsgator och sidoområden), leder, stigar eller andra anläggningar och friluftsanordningar. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för körning och parkering av maskiner till och från ledningsstråket samt rasering av luftledning. Inför mer omfattande arbeten, som kan påverka naturreservatets naturvärden eller friluftsliv, ska länsstyrelsen kontaktas och dialog föras kring hur åtgärden kan utföras med minsta möjliga påverkan på naturreservatets naturvärden eller friluftsliv,
  • ledningsrättsinnehavare och andra rättighetsinnehavare att omgående utföra akuta åtgärderför att avvärja hastigt uppkomna hot mot, eller fel på, berörda anläggningar (exempelvis kabelfel på luftledningar, raserade ledningar, träd över väg). Länsstyrelsen ska i sådana situationer sedan kontaktas snarast möjligt för dialog kring den uppkomna situationen och hur det fortsatta arbetet kan utföras, exempelvis var flyttade träd/död ved bör placeras,
  • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten, i de fall jakt tillåts inom reservatet, samt utföra de transporter som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
  • Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet. Verksamheten ska i enlighet med miljöbalkens hänsynsregler bedrivas på ett sådant sätt att skada på naturmiljön så långt möjligt undviks. Länsstyrelsens naturförvaltning bör informeras inför verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv inom naturreservatet.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 16 maj 2024.

ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss