Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:22

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Älmteryd i Karlskrona kommun

beslutade den 11 september 2023.

Utkom den 15 september 2023

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) att naturreservatet Älmteryd, inrättat av länsstyrelsen den 2 december 2002 (dnr 511-7199-01), ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bilaga 1. Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ MB om nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom naturreservatet.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark,
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 3. skada stenmurar eller odlingsrösen,
 4. otillbörligt störa djurlivet,
 5. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,
 6. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 7. framföra fordon,
 8. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 9. göra upp eld,
 10. på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 11. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 12. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 13. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät och befintliga ledningsgator enligt gällande servitut och nyttjanderätter eller enligt gällande lagar.
 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 15 september 2023.

ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss