Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:17

Länsstyrelsens i Blekinge föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Ljungryda i Olofströms kommun

Beslutade den 25 maj 2023.
Utkom den 26 maj 2023.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808 MB) att naturreservatet Ljungryda, inrättat av Länsstyrelsen den 15 december 1986, dnr 11.1211-1575-84, ändrat och utvidgat den 18 december 2012, dnr 511-3621-12, samt namnändrat den 10 juni 2014, dnr 511-2039-2014, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta (se bilaga 1).
Utvidgningen av naturreservatet innefattar delar av fastigheten Ljungryda 1:80.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:


Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar,
 3. otillbörligt störa djurlivet,
 4. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 5. gräva upp växter,
 6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 7. medföra okopplad hund, annat än vid skyddsjakt,
 8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla,
 9. göra upp eld eller använda grillar och spritkök annat än på iordningställda eldplatser,
 10. lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse i området,
 11. tälta mer än en natt,
 12. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
 13. åstadkomma störande buller

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som
  rimligen behövs för artbestämning,
 2. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning,
 3. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur,
 4. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på
  naturen eller allmänhetens friluftsliv,
 5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed
  jämförlig anordning.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt,
  att vidta de åtgärder som erfordras för reservatets långsiktiga vård,
 • innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rätt
  att utnyttja sina rättigheter.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 26 maj 2023.

ULRICA MESSING
ÅKE WIDGREN

Bilagor:

 1. Beslutsbilaga 1. Karta med naturreservatets avgränsning med utvidgning

 

Om du vill ta del av beslutet "Beslut om utvidgning av och ändring av föreskrifter i naturreservatet Ljungryda i Olofströms kommun" kontaktar du oss lättast genom att skicka en e-post till adressen blekinge@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 511-3015-2020 och att du vill begära beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss