Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:16

Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Karlsnäs i Ronneby kommun

beslutade den 11 maj 2023.

Utkom den 15 maj 2023

Beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten i Karlsnäs, Ronneby kommun, med den omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär och sekundär zon. I övrigt ska iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar.

Definitioner

I dessa föreskrifter avses med:

brandfarlig vätska: vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100 oC
enligt (MSBFS 2018:12) samt i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor.

borrning: avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark. Avser här inte tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar.

hantering: avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning enligt 14 kap. 2 § miljöbalken.

kemiskt bekämpningsmedel: avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom enligt 14 kap. 2 § miljöbalken. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

markberedning avser harvning, högläggning, fläckmarkberedning eller stubbrytning i skogsmark.

miljöfarlig verksamhet: avser sådan verksamhet som enligt 9 kap 1§ miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

motordrivet fordon: avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen SFS 2001:599 om vägtrafikdefinitioner.

Permanenta upplag av skogsprodukter: avser högar av material (timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande) vars sammanlagda volym är större än 1000 m3 som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser endast åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig. Punktsanering avser ej punktbehandling av växter.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan på utstakat område större än 100 m2 och för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa.

Skyddsdikning avser ny dikning som utförs i samband med slutavverkningen.

Tillfälliga upplag av skogsprodukter avser högar av material (timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande) vars sammanlagda volym är större än 1000 m3 som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger kortare än en avverkningssäsong.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen. Omfattar både kommersiella och husbehovstäkter. Med husbehovstäkt avses uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten/brukningsenheten för dess egna behov.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum anses en bebodd bostadsbyggnad som ej ligger långt från ekonomibyggnaderna.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, ved aska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig anses en verksamhet vara när den har en viss omfattning, varaktighet och är självständig samt har ett vinstsyfte.

Skyddsföreskrifter

1§ a) Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är förbjuden.

Från förbudet undantas:

 1. Transporter genom skyddszonen.
 2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
 3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 4. Hantering i form av fyllning och transport för jordbruks/skogsbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.
 5. Hantering av petroleumprodukter för underhållsarbete av vägar. Vid dessa arbeten ska saneringsberedskap finnas.

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor som inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas är förbjuden. Från förbudet undantas hantering enligt punkterna 1-2 och 5 ovan.

Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 150 liter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Från tillståndskravet undantas:

 1. Transporter genom skyddszonen.
 2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
 3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället anmälan till tillsynsmyndigheten.
 4. Hantering i form av fyllning och transport i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.
 5. Hantering av petroleumprodukter för underhållsarbete av vägar. Vid dessa arbeten ska saneringsberedskap finnas.

Hantering av upp till 150 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor som inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas är förbjuden. Från förbudet undantas hantering enligt punkterna 1-2 och 5 ovan.

Upplysning:

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10) ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 150 liter ska ha sekundärt skydd (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).

b) Växtnäringsämnen

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Upplysning:

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

c) Skogsbruk, upplag av timmer mm

Primär skyddszon

Permanenta upplag av skogsprodukter är förbjudna.

Tillfälliga upplag av skogsprodukter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Undantag från förbud och tillståndsplikt görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller tvåfamiljshus.

Bevattning av upplag av skogsprodukter är förbjuden.

Maskinell markberedning och skyddsdikning i skogsmark kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Permanenta upplag av skogsprodukter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Tillfälliga upplag av skogsprodukter kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Undantag från tillstånd och anmälningsplikt görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller tvåfamiljshus.

Bevattning av upplag av skogsprodukter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Maskinell markberedning och skyddsdikning i skogsmark kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Upplysning:

I övrigt gäller särskilt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (1979:429) ska efterlevas.

d) Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel, utöver hushållsförbrukning, kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning som inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv är förbjuden.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är förbjuden.

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Fyllning och rengöring av sprututrustning som inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas är förbjuden.

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning som inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv är förbjuden.

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Upplysning:

Förordningen SFS 2014:425 om bekämpningsmedel styr användningen av bekämpningsmedel. I övrigt gäller särskilt att Naturvårdsverkets NFS 2015:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel, som reglerar hanteringen av kemiska bekämpningsmedel, ska efterlevas i hela skyddsområdet.

e) Miljöfarlig verksamhet

Hela skyddsområdet

Brandövningsplatser är förbjudna.

Primär skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden.

Ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Förvaring av kemiska produkter, som är märkningspliktiga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter, och industriella råvaror som kan förorena yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag görs för kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.

Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjuden.

Hantering av skidvalla innehållande högfluorerade ämnen (PFAS) är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Förvaring av kemiska produkter, som är märkningspliktiga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter, och industriella råvaror som kan förorena yt- eller grundvatten kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Undantag görs för kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.

Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjuden.

Hantering av skidvalla innehållande högfluorerade ämnen (PFAS) är förbjuden.

Tertiär skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Upplysning:

Miljöfarlig verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt beskrivs och regleras närmare i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

f) Täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrning

Primär skyddszon

Nyetablering av täktverksamhet är förbjuden.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag görs för schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el-, kommunikations- och konstsnöledningar.

Att använda massor för utfyllnad eller avjämning som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av täktverksamhet kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrning kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Undantag görs för schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, diken, VA-, el-, kommunikations- och konstsnöledningar.

Att använda massor för utfyllnad eller avjämning som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden.

Tertiär skyddszon

Nyetablering av täktverksamhet kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

g) Väghållning

Primär skyddszon

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är förbjudet.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är förbjuden.
Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är förbjuden.

Spridning av dammbindningsmedel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är förbjudet.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är förbjuden.
Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är förbjuden. Saltning för dammbindning är undantagen.

h) Energianläggningar och dricksvattenbrunnar

Primär skyddszon

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning är förbjuden. Ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Anläggning av en ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag görs för arbeten inom ramen för kommunal VA-verksamhet.

Sekundär skyddszon

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag görs för arbeten inom ramen för kommunal VA-verksamhet.

i) Motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor

Primär skyddszon

Uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen är förbjuden.

Från förbudet undantas:

 1. Maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle
 2. Personbilar och husbilar som är eller har varit i trafik det senaste året
 3. Påtvingad uppställning på grund av tekniska haverier. I det fallet ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål informeras.

Tvättning av motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen är förbjuden.

Från förbudet undantas:

 1. Maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle
 2. Personbilar och husbilar som är eller har varit i trafik det senaste året
 3. Påtvingad uppställning på grund av tekniska haverier. I det fallet ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål informeras.

2 § Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för vattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

3 § Övergångsbestämmelser

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla ett år efter ikraftträdande av dessa föreskrifter.

Allmänna bestämmelser

Påföljd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap. 2a § miljöbalken (1998:808).

Tillsyn

Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet utövas av Miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronneby kommun.

Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de här föreskrifterna prövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan ska den göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid menas minst sex veckor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med försiktighetsmått. Tillstånd kan förenas med villkor för att undvika yt- och grundvattenförorening. Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). De har följande innebörd:

 • Kunskapskravet innebär att du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du kan motverka negativ påverkan.
 • Försiktighetsprincipen innebär att du är skyldig att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt tåla de begränsningar av verksamheten som skäligen kan behövas när det finns risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska använda bästa möjliga teknik.
 • Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som innebär risker för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ, om det finns sådana.
 • Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Bevisbörderegeln innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler.

Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Beredskapsplanen ska även innefatta dricksvattenförsörjning vid nödsituation som behöver lösas med vattentankbilar.

Uppsättning av skyltar

För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Ring 112 och anmäl. Även vid överhängande fara för utsläpp ska Räddningstjänsten kontaktas.

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Dispensmöjligheter

Länsstyrelsen får bevilja dispens från förbud i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Det framgår av 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808). Dispensen kan beviljas efter att huvudmannen för vattentäkten samt den kommunala nämnden för miljöfrågor har hörts. I beslut om dispens kan Länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)).

Vid tänkt åtgärd som skulle innebära dispensprövning enligt flera paragrafer i vattenskyddsföreskrifterna, är det tillräckligt med en samlad dispensansökan

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning.

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för förorening bör omedelbart anmäla detta till:

Räddningstjänst
Räddningstjänsten Östra Blekinge, telefon 0455-303980 eller 112

Kommunal tillsynsmyndighet
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun, telefon 0457- 61 80 00

Vattentäktens huvudman
Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby kommun

___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING

Edgar Villarreal (Enheten Tillsyn och prövning)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss