Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:15

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud

Beslutad den 9 maj 2023

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Blekinge län gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller från 12 maj 2023 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda skäl medges av Länsstyrelsen i Blekinge län.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Denna föreskrift gäller från och med den 12 maj 2023.

På Länsstyrelsens vägnar
Ulrica Messing
Oliver de Marcenac

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss