Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:10

Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Avelsgärde i Karlskrona kommun

beslutade den 27 april 2023.

Utkom den 2 maj 2023

Beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten i Avelsgärde, Karlskrona kommun, med den omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom skyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär och sekundär zon. I övrigt ska iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar.

Definitioner

I dessa föreskrifter avses med:

avfall: avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori
och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av
med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

brandfarlig vätska: vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100 oC
enligt (MSBFS 2018:12) samt i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor.

cistern: avser kärl om minst 50 liter för förvaring av kemiska produkter.
dagvatten: avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (eller
hårdgjord yta).

deponering avser slutförvaring av avfall.

grot: avser grenar, ris och toppar.

hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden, (14 kap. 2 § miljöbalken). Även
spridning anses som en form av hantering.
husbehov: avser användning i hushållet. Normalt behov av någon
förbrukningsvara eller dylikt, för en eller ett fåtal personer; i motsats till sådan
mängd som möjliggör affärsverksamhet.

intermittent markberedning avser markberedning fläckvis.

kemisk produkt: används med samma betydelse som i miljöbalken avseende,
dvs. inkluderar petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel.

kemiskt bekämpningsmedel: kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom enligt 14 kap.
2 § miljöbalken. Även kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel
betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

lagring avser avfall som lagras på annan plats än där avfallet uppstod. För att
avfallet ska räknas som mellanlagrat får ingen bearbetning äga rum av avfallet.

markberedning, maskinell avser då man tar bort konkurrerande vegetation och
det översta jordlagret, och vänder upp jorden med hjälp av
markberedningsaggregat, harv eller grävmaskin.
materialtäkt: utbrytning av berg, grus, sand, jordarter m.m. för försäljning.

organisk växtnäring: avser produkter som har sitt ursprung från levande djur
och växter, till exempel fastgödsel, flytgödsel och urin. Gödsel från betande djur
omfattas inte av definitionen.

petroleumprodukt: avser produkter utvunna från råolja. Exempel på
petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

primär skyddszon: Aktuella områden anges i kartbilaga 1 Primär skyddszonen
avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens
gräns beräknas vara minst 100 dygn. Känsliga inströmningsområden beaktas
även vid identifiering av primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen
är att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut
förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen
hinner nå uttagsbrunnen.

sekundär skyddszon: avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av
minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god
grundvattenkvalitet.

tankbeläggning: är ett begrepp för en sorts vägbeläggning som blandas på
platsen. Ett tunt slitlager tillverkas genom att det först läggs stenmaterial och
sedan sprutas på bindemedel (bitumenemulsion) med en spridarbil över vägen.
uppställning av fordon: avser stillastående på samma plats mer än 24 timmar.
Ett stillastående fordon med eller utan förare.

Undantag för uppställning gäller om det:

 • föranleds av trafikförhållande,
 • sker för att undvika fara, eller
 • sker för av- och/eller påstigning eller av- och/eller pålastning av gods.

växtnäringsämnen: avser t.ex. stallgödsel, svämgödsel, fågelfägödsel, djururin
och andra organiska gödselmedel samt mineralgödsel.

yrkesmässig hantering: hantering som i sin omfattning överskrider ett enskilt
hushålls normala nyttjande, till exempel även verksamheter inom idrottsplatser,
gårdsplaner och parker.

Skyddsföreskrifter

1§ a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Hela skyddsområdet
Att installera nya cisterner i mark är förbjudet.
Mobila cisterner är förbjudna.
Tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för ny cistern ovan mark.
Anmälan till tillsynsmyndigheten krävs för befintlig cistern.
Hantering, undantagen transport, av större mängder kemikalier än för husbehov
kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för:

 • Drivmedel i maskiners och fordons tankar.
 • Transporter genom zonen.
 • Hantering av olja för uppvärmning i anläggningar för husbehov.
 • Beläggningsarbete och andra förbättringsarbete i anslutning till väg,
  som i stället kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Upplysning: I övrigt gäller särskilt att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor ska efterlevas.

b) Hantering av växtnäringsämnen

Hela skyddsområde
Nyetablering av anläggning för förvaring av stallgödsel, urin och ensilage kräver
tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Lagring och kompostering av gödsel i stukor och av ensilage direkt på mark är
förbjudet.
Hantering av handelsgödsel är förbjudet.
Att hantera organiska växtnäringsämnen kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Undantag från tillstånd gäller för spridning av
växtnäringsämnen för husbehov.

Sekundär skyddszon
Att sprida organiska växtnäringsämnen kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Undantag från tillstånd gäller för spridning av växtnäringsämnen för husbehov.
Lagring och kompostering av gödsel i stukor och av ensilage direkt på mark
kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag från tillståndet gäller för
tillfällig lagring av fastgödsel, utom fjäderfägödsel, i stuka högst 2 veckor innan
spridning.
Hantering av handelsgödsel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Upplysning: I övrigt gäller särskilt att för jordbruk ska iakttagas vad som gäller
enligt Statens jordbruksverks förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)
samt Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket
vad avser växtnäring.

c) Skogsbruk

Hela skyddsområdet
Hantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjudet.
Bevattning av timmer är förbjuden.
Lagring av tryckimpregnerade träprodukter är förbjudet. Undantag från förbud
gäller för tryckimpregnerade produkter för husbehov.
Skyddsdikning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Rensning av befintliga diken ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Upplag av timmer, virke, grot, bark, flis, spån är förbjudna. Undantag från
förbudet gäller för privatpersoners upplag på tomtmark för husbehov.
Maskinell markberedning är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för
intermittent markberedning, som kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon
Upplag längre än 3 månader, av timmer, virke, grot, bark, flis, spån kräver
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Tillfälliga upplag upp till 3 månader, av timmer,
virke, grot, bark, flis, spån kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Undantag
gäller för privatpersoners upplag på tomtmark för husbehov.
Maskinell markberedning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Upplysning: I övrigt gäller särskilt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd till Skogsvårdslagen (1979:429) ska efterlevas.

d) Hantering av bekämpningsmedel

Primär skyddszon
All hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag gäller för:

 • Punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för
  människors hälsa. Punktsanering ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
 • Bekämpning av invasiva arter, detta ska anmälas till
  tillsynsmyndigheten.

Tillstånd av tillsynsmyndigheten krävs för användning av biologiska
bekämpningsmedel.

Sekundär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Annan hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.
All hantering av bekämpningsmedel ska ske så att risk för förorening av yteller
grundvatten ej föreligger.

Upplysning: I övrigt gäller särskilt att Naturvårdsverkets NFS 2015:2 om
spridning av kemiska bekämpningsmedel, som reglerar hanteringen av kemiska
bekämpningsmedel, ska efterlevas i hela skyddsområdet.

e) Avledande av avloppsvatten
Hela skyddsområdet

Tvätt av motorfordon, arbetsmaskiner, förbränningsmotorer eller liknande med
rengöringsmedel och/eller varmvatten är förbjuden.

Primär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggningar för spillvatten är förbjuden.
Infiltration av avloppsvatten är förbjudet.
Ny etablering av avloppsanläggningar för utsläpp och rening av dagvatten från
hårdgjorda trafikerade ytor kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av avloppsanläggningar kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Infiltration av avloppsvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Undantaget tillståndsplikten är det som regleras i 13 § i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

f) Hantering av avfall
Hela skyddsområdet
Upplag, deponering eller nedgrävning av avfall samt massor som ännu inte
klassats eller karakteriserats enligt avfallsförordningen är förbjudet.

Primär skyddszon
Upplag av snö som härrör från ytor utanför primär zon är förbjuden.
Kompostering av latrin är förbjudet.

Sekundär skyddszon
Upplag av snö som härrör från ytor utanför skyddsområdet är förbjuden.
Kompostering av latrin kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Upplysning: Avfallsförordningen 2011:927 reglerar hanteringen av avfall utöver
vad som framgår av skyddsföreskrifterna i detta beslut.

g) Täktverksamhet och andra anläggningsarbeten

Hela skyddsområdet
Materialtäkt är förbjudet.
Underhåll i form av schaktning och anläggningsarbete av befintliga vägar,
diken, el- och kommunikationsledningar, kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten.
Nyanläggning av skogsvägar och andra bruksvägar som ej omfattas av 11§
Väglagen, kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Schaktnings-/grävarbeten som berör en yta större än 10 m2 eller till ett djup större
än 0,5 m kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Att fylla ut mark för anläggningsändamål med återvunnet material kräver
tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon
Schaktnings-/grävarbeten som berör en yta större än 100 m2 eller till ett djup större
än 1 m kräver anmälan av tillsynsmyndigheten.
Att fylla ut mark för anläggningsändamål med återvunnet material kräver
anmälan till tillsynsmyndigheten.

h) Väghållning samt uppställningsplatser

Hela skyddsområdet
Tankbeläggning är förbjuden.
Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare
innehållande hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbjuden.
Uppställning av arbetsfordon med en bränsletank större än 100 liter kräver
tillstånd.
Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten i anslutning till väg ska
anmälas till tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är
förbjudet.

Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller kemiska halk- och dammbekämpningsmedel
kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

i) Miljöfarlig verksamhet

Hela skyddsområdet
Brandövningsplatser är förbjudna.
Sanering av förorenade mark, byggnad eller anläggning kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten.
Primär skyddszon
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

Upplysning: Miljöfarlig verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt beskrivs
och regleras närmare i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899).

j) Energianläggningar och grundvattenbrunnar

Hela skyddsområdet
Nyanläggning av vattenbrunn kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Befintlig anläggning för utvinning av värme och/eller kyla i berg, mark och yteller
grundvatten som inte har beviljats tillstånd eller anmälts vid ikraftträdandet
av denna föreskrift, ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Primär skyddszon
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla ur
berg, mark och yt- eller grundvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla ur
berg, mark och yt- eller grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

2 § Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet,
längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om
skyddsområde för vattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

3 § Övergångsbestämmelse
Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller
innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd eller anmälan gäller enligt dessa
föreskrifter ska, senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till
tillsynsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd eller anmälan. För den
som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en
anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter, ska detta förbud börja
gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Allmänna bestämmelser

Påföljd
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms
till böter för förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap. 2a § miljöbalken
(1998:808).

Tillsyn
Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet
utövas av Länsstyrelsen Blekinge.
Vattentäktsverksamhet
Huvudmannen för vattentäkten är undantagen skyddsföreskrifterna för utförande
av drift och underhåll inom vattenskyddsområdet.

Tillstånd och anmälan
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de här föreskrifterna prövas av
tillsynsmyndigheten. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan ska den
göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid menas
minst sex veckor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med försiktighetsmått.
Tillstånd kan förenas med villkor för att undvika yt- och grundvattenförorening.
Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan
lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till
huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge
yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av
vattentäkten.

Hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i
miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). De har följande innebörd:

 • Kunskapskravet innebär att du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs
  för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du
  kan motverka negativ påverkan.
 • Försiktighetsprincipen innebär att du är skyldig att vidta skyddsåtgärder och
  försiktighetsmått samt tåla de begränsningar av verksamheten som skäligen kan
  behövas när det finns risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.
  Du ska använda bästa möjliga teknik.
 • Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som
  innebär risker för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ,
  om det finns sådana.
 • Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska
  bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Bevisbörderegeln innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer
  miljöbalkens regler.

Beredskap
En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Beredskapsplanen ska även innefatta dricksvattenförsörjningen vid nödsituation
som behöver lösas med vattentankbilar.

Uppsättning av skyltar
För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom
vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet.
Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948)
länsstyrelsens tillstånd.

Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk
för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat
tillbudet eller fått kännedom om tillbudet enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor. Ring 112 och anmäl.
Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om
skyddsföreskrifterna.

Ersättning
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till
ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och
miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det
att beslutet vunnit laga kraft.

Dispensmöjligheter
Länsstyrelsen får bevilja dispens från förbud i föreskrifterna om det finns särskilda
skäl. Det framgår av 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808). Dispensen kan beviljas
efter att huvudmannen för vattentäkten samt den kommunala nämnden för
miljöfrågor har hörts. I beslut om dispens kan Länsstyrelsen föreskriva särskilda
villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken
(1998:808)).

Ny lagstiftning
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum
och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här
meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning.

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till
skyddsområdet som kan medföra risk för förorening bör omedelbart anmäla detta
till:

Räddningstjänst
Räddningstjänsten Östra Blekinge, telefon 0455-303980 eller 112.

Tillsynsmyndighet
Länsstyrelsen Blekinge, telefon 010-224 00 00.

VA-drift
Vattenverket, Karlskrona kommun, telefon 0455-303000, efter kontorstid: 0709-
303317.

Vattentäktens huvudman
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen.
___________
På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD (LÄNSRÅD)

EDGAR VILLARREAL (VATTENSKYDDSHANDLÄGGARE)

Karta över Avelsgärde vattenskyddsområdeFörstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss