Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:25

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsåns nedre dalgång i Karlshamns kommun

beslutade den 22 november 2022.

Utkom den 22 november 2022.

Länsstyrelsen beslutade den 22 november om att bilda naturreservatet Mörrumsåns nedre dalgång. Naturreservatet är 157 hektar stort och sträcker sig längs Mörrumsån mellan Mörrum och Svängsta. Mörrumsån är ett av Sveriges mest artrika vattendrag och har stor betydelse för flera känsliga arter, som idag har minskat eller försvunnit på många andra håll i landet.

Inom naturreservatet slingrar sig ån fram i omväxlande forsande och mer lugnflytande partier i en sprickdalgång, vars branter höjer sig upp till 25 meter över ån. Dalsidorna domineras av ek-, bok- och tallskogar. Här finns det gott om svamp-, lav- och mossarter som man bara hittar i skogar med höga naturvärden och där markerna varit ädellövs- eller tallskogsbeväxta under mycket lång tid. På några platser tränger kraftiga källflöden fram i sluttningarna. Inom naturreservatet finns också artrika trädbärande och öppna hagmarker. I nordost ligger ett tidigare täktområde med öppen sand, som är en viktig livsmiljö för många arter, inte minst bland bin och andra pollinatörer.

Inom naturreservatet har närmare hundra hotade eller i övrigt hänsynskrävande arter hittats, bland annat den vida kända Mörrumsålaxen, tjockskalig målarmussla, den exotiskt färgglada kungsfiskaren, utter, cyanobakterien näcköra, knutört, småvänderot, kandelabersvamp, gammelekslav, bokvårtlav och nattsländan Setodes punctatus. Den sistnämnda är i Sverige bara påträffad i Mörrumsån och i Ätran i Halland.

Områdets historia är också spännande. Under istiden forsade mäktiga isälvar fram i dalgången och lämnade efter sig sandiga isälvsdeltan, som idag är av högsta geologiska klass. De första människorna kom till området redan under stenåldern och Mörrumsån har allt sedan dess varit viktig som födokälla med sitt rika laxfiske, som transportled och som en källa till vattenkraft.

Mörrumsåns nedre dalgång är ett populärt strövområde och här finns bland annat Karlshamns kommuns vandringsled Laxaleden, som går utmed ån längs hela sträckningen Mörrum-Svängsta, Mörrumsåns Kronolaxfiske har också pooler inom området.

Läs föreskriften i sin helhet. Pdf, 7.4 MB.

Om du vill ta del av beslutet "Bildande av naturreservatet Mörrumsåns nedre dalgång i Karlshamns kommun" kontaktar du oss lättast genom att skicka en e-post till adressen blekinge@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 511-1002-2014 och att du vill begära beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss