Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:21

Beslutad den 13 september 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av föreskrift om eldningsförbud i Blekinge län

Beslut

Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att det eldningsförbud som råder i Blekinge län upphävs. Härmed upphävs länsstyrelsens föreskrift 10FS2022:16. Beslutet gäller från 2021-09-13 kl. 17:00.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen beslutade den 2022-07-11 om eldningsförbud i länet på grund av stor risk för brand i skog och mark. En helhetsbedömning av brandrisken har gjorts av länsstyrelsen i samråd med regional insatsledare för länets räddningstjänster den 2022-09-13.

Skäl för länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och prognoser att eldningsförbudet i länet bör upphävas.

Samråd rörande denna bedömning har gjorts med länets räddningstjänster.

Beslutet har fattats utifrån en sammantagen bedömning av följande parametrar:

  • SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos (FWI- och HBV- värden)
  • Väderprognos
  • Förekomst av och risk för blixtnedslag
  • Samråd med länets Räddningstjänster
  • Social närvaro i naturen
  • Övriga omständigheter

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor får länsstyrelsen meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter. Beslutet börjar gälla när det kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet.

Upplysning

All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, trots att länsstyrelsen inte föreskrivit om eldningsförbud. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Information

Information om beslutet publiceras på länsstyrelsens hemsida, skickas som pressmeddelande och publiceras för samverkande kommuner i informationssystemet WIS (Brandrisk i Blekinge 2022).

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av Landshövding Ulrica Messing med tib (tjänsteman i beredskap) Mathias Andersson som föredragande. I ärendets slutliga handläggning har även chefsjurist Margaretha Lewenhagen medverkat.

Denna föreskrift gäller från och med den 13 september år.

På Länsstyrelsens vägnar

_______________

ULRICA MESSING (LANDSHÖVDING)

MATHIAS ANDERSSON (TIB)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss