Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:14

Utkom den 25 maj 2022.

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter om avlysning av vatten i hamnbassängen vid Kungsbron i Karlskrona, Karlskrona kommun

beslutade den 25 maj 2022. (258-1655-2022)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2–2 a §§ sjötrafikförordningen (1986:300) begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron i Karlskronas kommun i samband med arrangemanget Örlogsstaden Poker Run, se rödmarkerat område på bilagd karta. Det som föreskrivs är följande.

1 § Förbud att utnyttja vattenområdet gäller sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget. Förbudet gäller under perioden mellan den 25 juli 2022 kl. 07:00 och den 1 augusti 2022 kl. 07:00 inom det rödmarkerade området i bilagan.

2 § Följande fartyg är undantagna från förbudet. Sjöfartsverkets lotsbåtar, Embedded Arts u-båt och funktionärsbåtar/sponsorbåtar som hör till arrangemanget. Även fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300) är undantagna från förbudet.

Dessa föreskrifter gäller enbart från den 25 juli 2022 till den 1 augusti 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

KRISTOFFER KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss