Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:10

Utkom den 26 april 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs kommun.

beslutad den 25 april 2022.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Västra Torsö, inrättat av Länsstyrelsen 2019-12-04, dnr 511-2314-2015, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta. För de tillkommande delarna ska beslutet om att bilda naturreservatet Västra Torsö (2019-12-04, dnr 511-2314-2015) gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom de utvidgade delarna av naturreservatet.

Utvidgningen av naturreservatet innefattar fastigheterna:

Istaby 11:3 (del av) och Istaby S:1 (del av).

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten
 2. skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar
 3. otillbörligt störa djurlivet
 4. skada, plocka eller samla in växter, lavar eller svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Åtgärden får inte heller utföras på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 5. gräva upp eller dra upp kärlväxter
 6. skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris, bortföra eller elda död ved
 7. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 8. medföra okopplad hund eller ha hund i koppel som är längre än 5 meter
 9. framföra motorfordon, annat än på vägar upplåtna för motorfordonstrafik
 10. rida, annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik och på särskilt utpekade ridstråk, om sådana finns. Vid ridning ska hänsyn tas till övrigt friluftsliv i området
 11. parkera, ställa upp motorfordon, husbil, husvagn, släpvagn eller liknande annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser, och där högst 1 dygn
 12. tälta eller på annat sätt slå läger mer än högst 1 dygn
 13. göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller liknande, annat än på särskilt iordningställd grillplats
 14. på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

Vidare är det inom naturreservatet förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. När det handlar om insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte lämnas.
 2. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv.
 3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan).
 • normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, leder, stigar, mark och luftledningar, eller andra anläggningar och friluftsanordningar, enligt gällande servitut och nyttjanderätter.
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation.
 • Sölvesborgs kommun att inom en 10-årsperiod räknat från att reservatsbeslutet vunnit laga kraft avveckla det fåtal ”torggranar” (julgranar till offentliga platser i kommunen) som står i anslutning till Torsövägen.
 • bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov. Fridlysta eller rödlistade arter får dock inte plockas.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder för de utvidgade delarna i detta beslut i kraft den 26 april 2022.

ULRICA MESSING

ELISABET WALLSTEN

Karta som visar gränser för utvidgningen av Västra Torsö naturreservat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss