Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2022:03

Utkom den 16 februari 2022.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken (1998:808, MB), strandskyddet för del av fastigheten Skörsemo 1:13 i Karlshamns kommun och som markerats med rött på bifogad karta, se bilaga.

Beslutad den 16 februari 2022.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-550-2022).

LENA STÄVMO

CARINA BURELIUS

 

Karta över Skörsemo med fastighetsgränser markerade.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss