Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:25

Utkom den 23 december 2021

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av biotopskyddsområdet Brömsebäckens mynning i Karlskrona kommun

beslutade den 20 december 2021.

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252, FOM) och 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken (1998:808), att förklara det område som avgränsats på bifogad karta som biotopskyddsområde.

Biotopskyddsområdet omfattar vatten inom fastigheterna Karlskrona Bröms 1:6, samt samfällt vatten inom fiskefastigheten Ungskär. Området är beläget öster om Brömsebro, på gränsen mellan Blekinge och Kalmar län.

Ordningsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar länsstyrelsen följande föreskrifter om rätten att färdas och om ordningen i övrigt inom biotopskyddsområdet.

Det är förbjudet att inom biotopskyddsområdet.

  1. gräva, dra upp eller skada (t.ex. genom att sätta ut bojsten med kätting) undervattensvegetation och vass,
  2. medvetet skada eller störa djurlivet,
  3. fånga eller insamla växter eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  4. utplantera växt- eller djurart,
  5. ankra, förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än 2 dygn på samma plats,
  6. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat,
  7. framföra vattenskoter.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 23 december 2021.

ULRICA MESSING

ANOTHAI EKELUND

Bilaga: Översiktskarta, med områdets avgränsning

Karta som visar ostkusten på gränsen mellan Blekinge och Kalmar län med gränsmarkeringen för det bildade marina biotopskyddsområdet förstorat och markerat.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss