Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:23

Utkom den 23 december 2021

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Tärnö – Yttre Ekö i Karlshamns kommun

beslutade den 20 december 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Tärnö-Yttre Ekö.

Naturreservatet omfattar 112,8 ha land och vatten inom fastigheterna Tärnö 1:65, Tärnö 1:66 (del av), Tärnö 1:93, Tärnö 1:94. Det är beläget ca 9 km SSO om Carl Gustafs kyrka i Karlshamn, ca 4,5 km S om Yttre Matvik.

Ordningsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:
Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. omlagra eller bortföra jord eller sten, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten,
 2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 3. medvetet skada eller störa djurlivet,
 4. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 5. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved,
 6. gräva upp eller dra upp växter,
 7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta,
 8. plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 9. cykla annat än på befintliga vägar och stigar, och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna, verkar störande på naturen eller på övrigt friluftsliv i området,
 10. tälta eller på annat sätt slå läger mer än 2 dygn.
 11. göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställda grillplatser,
 12. tomgångsköra motor (mer än 1 minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, låda, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
 • rättighetsinnehavare att utföra normalt underhåll, skötsel och kontroll av leder, stigar, mark-, luft- och vattenledningar, ledningsgator, eller andra anläggningar och friluftsanordningar. Inför mer omfattande arbeten, som kan påverka naturreservatets naturvärden eller friluftsliv, ska Länsstyrelsen kontaktas och dialog föras kring hur åtgärden kan utföras med minsta möjliga påverkan på naturreservatets naturvärden eller friluftsliv,
 • ledningsrättsinnehavare och liknande rättighetsinnehavare att omgående utföra akuta åtgärder för att avvärja hastigt uppkomna hot mot berörda anläggningar (exempelvis kabelfel på luftledningar eller nedgrävda ledningar). Länsstyrelsen ska sedan kontaktas snarast möjligt för dialog kring den uppkomna situationen och hur det fortsatta arbetet kan utföras, exempelvis var flyttade träd/död ved bör placeras,
 • innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att utföra de transporter samt tillfällig uppställning av fordon som krävs för nyttjandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten,
 • Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet som syftar till att övervaka det svenska territoriet samt upptäcka eller avvisa kränkningar av detsamma,
 • Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet. Länsstyrelsens naturförvaltning bör informeras inför övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv inom naturreservatet.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 23 december 2021.

ULRICA MESSING

CAROLINE SEGER

Bilaga: Karta med naturreservatets avgränsning

Karta som visar öarna Tärnö och Yttre Ekö med gränsmarkeringar för det bildade naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss