Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:22

Utkom den 8 oktober 2021

Upphävande av strandskydd

beslutad den 8 oktober 2021.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 1 miljöbalken (MB), strandskyddet för den del av markområdet som carporten upptar på markområdet inom del av fastigheten Fridlevstad i Karlskrona kommun som markerats på bifogad karta, se bilaga 1.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till

Länsstyrelsen
371 86 Karlskrona

inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-4429-2021).

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss