Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:20

Utkom den 17 sept 2021

Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Eriksberg 1:2 i Karlshamn kommun.

beslutad den 17 september 2021.

Länsstyrelsen har den 17 september 2021, dnr 511-4152-21 med stöd av 7 kap 18 § 1 stycket miljöbalken (MB) beslutat att upphäva strandskyddet för del av fastigheten Eriksberg 1:2 i Karlshamn kommun, Blekinge län. Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens centraldiarium och kan läsas på länsstyrelsens hemsida. Beslutet kan överklagas till Regeringen, miljödepartementet. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss