Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:01

Utkom den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

beslutade den 22 januari 2021 (dnr: 213-4921-2020).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
följande.

1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om att den
som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som
omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till i
förordningen angivet antalet deltagare.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att
begränsa antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning
inom Blekinge län.

2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom
Blekinge län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får antalet
deltagare uppgå till högst åtta.

3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som sägs i
dessa föreskrifter finns i 17–21 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

_______________

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.
 2. Föreskrifterna gäller tillsvidare, dock som längst till och med utgången
  av september 2021.
 3. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter
  (10-FS2020:19) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och
  offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som
  orsakar covid-19.

STEN NORDIN
Landshövding

Malin Rydell Almroth
Länsjurist

Kontakt