Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgning och ändring av naturreservatet Valje

Öarna Vållholmen och Prästholmen. Foto: Bergslagsbild

Länsstyrelsen har den 18 juni 2024 beslutat om utvidgning och ändring av naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun, med nytt syfte och nya föreskrifter för hela naturreservatet Valje samt en skötselplan för den utvidgade delen.

Naturreservatet har utvidgats med cirka 184 hektar och den totala arealen är på 275 hektar, varav ungefär 61 hektar är land och 214 hektar är vatten. Utvidgningen omfattar den blekingska delen av Valjeviken inklusive öarna Vållholmen och Prästholmen samt ett stort antal småskär. Ett mindre område på fastlandet med ädellövskog ingår också.

Valje och Valjeviken är ett område med höga naturvärden i miljöer på land och i vatten, främst kopplade till skog och trädklädda hagmarker med grova gamla ädellövträd av ek, bok, ask, lind och lönn. Här finns också hävdade gräsmarker och strandängar och öar som är viktiga häckningsplatser för fåglar. Vid Valje finns också grunda havsbottnar som är värdefulla lek- och rekryteringsmiljöer för fisk, såsom gädda, abborre och sill. Vållholmen, som är fågelskyddsområde, utgör en av västra Blekinges viktigaste häckningsplatser för en rad kustfåglar.

Beslutet kan överklagas till regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 15 juli 2024 (Dnr 511-1486-2021).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss