Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mörrumsån Angölsmåla nytt naturreservat

Gröna betesmarker och kulturhistoriska lämningar

Lövängar med hamlade askar, betesmarker med en mångfald av fjärilar och kärlväxter och rikligt med kulturhistoriska lämningar karaktäriserar naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla. Foto: Robert Ekholm.

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla i Olofströms kommun. Området omfattar 41 hektar ädellövskog med företrädesvis ek och bok, artrika lövängar och betesmarker med hamlade träd och sjön Angylet.

Naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla ligger strax väster om Mörrumsån, en och en halv kilometer norr om Hemsjö. Angölsmåla är ett representativt exempel på äldre tiders småskaliga, hamlingspräglade odlingslandskap i sydsvenska skogsbygder.

I området finns ett femtontal fornlämningar registrerade och närmare 400 röjningsrösen. Genom området passerar Blekingeleden.

De betade markerna omges i norr av näringsfattig ädellövskog med bok och ek och en stenmursinhägnad, delvis igenväxande äldre åker. Öster om den öppna betesmarken växer planterad gran, med inslag av yngre ädellöv som ek, lind och ask.

I östsluttningen mot kraftledningsgatan och Mörrumsån är marken bitvis översilad. Skogen där domineras av ek och bok. På en del äldre träd växer arter så som fällmossa, rostfläck och klippfrullania.

De öppna betesmarkerna och lövängen var tidigare inägomark till Jönsagården och utgjordes i början av 1900-talet främst av slåtterängar och åkrar. Idag finns bara grunderna av gården kvar, liksom stenmurar, odlingsrösen, en tjärdal och en välbevarad fägata. Av drygt 130 hamlade träd 2006 återstod vid inventering sommaren 2020 endast ett fyrtiotal levande träd. De hamlade träden utgörs huvudsakligen av ask och vittnar om äldre tiders lövängsbruk.

Hela lövängen hävdas numera genom bete företrädesvis med får, men även häst. Bitvis finns riklig, hävdgynnad flora med arter som sommarfibbla, gullviva, jungfrulin, pillerstarr, ängsvädd och svinrot. Även dagfjärilfaunan är artrik och bland annat ängsmetallvinge och mindre bastardsvärmare har noterats. Höga naturvärden är knutna till de hamlade träden som uppvisar en mycket rik kryptogamflora med arter som guldlockmossa, platt fjädermossa, porellor, traslav och de rödlistade arterna rosa lundlav, blek kraterlav, almlav och sydlig blekspik.

Beslut Mörrumsån Angölsmåla Pdf, 1.6 MB.

Skötselplan för naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla Pdf, 5.5 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss