Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Ljungryda utvidgas

Sandslänt i Ljungryda naturreservat

Sandslänt i Ljungryda naturreservat. Foto: Markus Franzén

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att utvidga naturreservatet Ljungryda i Olofströms kommun. Utvidgningen består av sex hektar av en tidigare sandtäkt, som gränsar direkt till det befintliga naturreservatet i nordväst.

Många arter är helt eller delvis beroende av öppen, solbelyst sand, men får allt svårare att hitta det i dagens landskap. Områden med större sandfält, som här i Ljungryda, är därför särskilt värdefulla. Många insekter, inte minst bland pollinerande gaddsteklar, bygger sina bon i sand. I sandområdet har ett 70-tal arter av gaddsteklar noterats, bland annat vildbin som monkesolbi och silversandbi. Här finns även den hotade skalbaggen gullrisbock, liksom ovanliga, konkurrenssvaga växter som vittåtel och dvärgserradella.

I och med utvidgningen blir naturreservatet Ljungryda 17 hektar stort. Trots områdets relativt måttliga areal så finns här ett rikt växt- och djurliv med en stor artrikedom och mycket höga naturvärden. Det är ett variationsrikt naturreservat, där det utöver öppna sandmarker även ingår delar av Holjeån, svämlövskogar, ädellövskogar och örtrika betade gräsmarker. Landskapet är format av isälvar som forsade fram i Holjeåns sprickdalgång i slutet av den senaste istiden och som avsatte mäktiga isälvsavlagringar med sand och grus från Olofström i norr ner till Ivösjön i söder.

Här har även funnits människor allt sedan forntiden, vilket bland annat ett antal större bronsåldersgravhögar längs ån vittnar om. Den största gravhögen är Kungagraven, som ligger på toppen av en isälvskulle i naturreservatets nordöstra del. På andra sidan länsgränsen, direkt gränsande till Ljungryda, ligger det skånska naturreservatet Östafors Bruk. På markerade leder kan man vandra i de två reservaten.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens diarium och kan överklagas till regeringen. Överklagan ska vara skriftlig och ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 21 juni 2023. Beslutet har diarienummer 511-3015-2020.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss