Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad satsning på vildbin i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har deltagit i en stor satsning för att förbättra miljön för vilda pollinatörer. Tack vare riktade insatser har vi skapat fler livsmiljöer för de värdefulla insekterna i länet.

Vilda pollinatörer har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och för vår livsmedelsförsörjning. För att trivas behöver de ofta sandiga marker att bygga bo i och blommande växter för att hitta nektar och pollen. Sådana områden blir allt färre och därför fick länsstyrelserna i uppdrag för tre år sedan att stärka förutsättningarna för de viktiga insekterna. Som en del i en särskild satsning har Blekinge dessutom arbetat för att gynna vildbin.

– Vi har återställt och skapat nya sandiga miljöer på flera platser i Blekinge. Genom att skrapa bort växtlighet har vi fått fram sand där vildbin nu kan bygga sina bon. Vi har också röjt i igenväxta områden för att gynna blommande växter, något som innebär mer mat för bina, säger Annika Lydänge, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Blekinge.

På vissa platser är det fortfarande för tidigt för att kunna se de långsiktiga effekterna av alla åtgärder, bland annat eftersom det helt enkelt tar lite tid för insekterna att hitta till de nya områdena. Men på några ställen har vi kunnat se att sand som skrapats fram redan är full med vildbi-bon och att blommande växter har börjat breda ut sig.

– Vi kan konstatera att det har varit en lyckad satsning. Vi har bidragit med ett stort antal åtgärder för våra viktiga pollinatörer, ofta i nära samarbete med privata markägare, kommuner, Trafikverket och Försvarsmakten. Nu hoppas vi kunna se fler goda resultat framöver, samtidigt som arbetet med nya åtgärder fortsätter inom vår ordinarie verksamhet, säger Annika Lydänge.

Om satsningen

Det finns ungefär 3 000 pollinerande insektsarter i Sverige. Det handlar om bin, fjärilar, flugor och skalbaggar. Många av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel rödlistade. Genom kunskapshöjande insatser och olika åtgärder har länsstyrelser runtom i landet jobbat sedan 2020 för att dessa arter ska bli fler.

Sju län i södra Sverige fick i särskilt uppdrag att genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är prioriterade områden som har stor betydelse för att bevara vildbin. I Blekinge finns flera prioriterade områden, bland annat vid Kallinge flygfält i Ronneby kommun, Jämjö i Karlskrona kommun, Mörrum i Karlshamns kommun och på Listerlandet i Sölvesborgs kommun.

Vi på Länsstyrelsen Blekinge har bland annat skrapat fram sandblottor samt satt ut insektshotell och faunadepåer för att skapa fler boplatser. Vi har även planterat blommande träd och buskar för att ytterligare bättra på tillgången till föda.

Som en del i satsningen har vi också anordnat webbinarier och rådgivning, inventerat och tagit fram fakta för att sprida kunskap om vilda pollinatörer och den viktiga ekosystemtjänsten de bidrar med när de pollinerar våra grödor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss