Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat: Mörrumsåns nedre dalgång

Drönarbild över Mörrumsån med omgivande marker vid Vittskövle-Kylingaryd. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Mörrumsåns nedre dalgång är 157 hektar stort och sträcker sig längs Mörrumsån mellan Mörrum och Svängsta, Karlshamns kommun

- Mörrumsån är ett av Sveriges mest artrika vattendrag och har stor betydelse för flera känsliga arter, som idag har minskat eller försvunnit på många andra håll i landet, säger Elisabeth Wallsten, reservatshandläggare på Länsstyrelsen Blekinge.

Närmare hundra hotade eller i övrigt hänsynskrävande arter hittats inom reservatet, bland annat den vida kända Mörrumsålaxen, tjockskalig målarmussla, den exotiskt färgglada kungsfiskaren, utter och nattsländan Setodes punctatus. Den sistnämnda är i Sverige bara påträffad i Mörrumsån och i Ätran i Halland.

Ån slingrar sig fram i omväxlande forsande och mer lugnflytande partier i en sprickdalgång, vars branter höjer sig upp till 25 meter över ån. Dalsidorna domineras av ek-, bok- och tallskogar. Här finns det gott om svamp-, lav- och mossarter som man bara hittar i skogar med höga naturvärden och där markerna varit ädellövs- eller tallskogsbeväxta under mycket lång tid.

Områdets historia är också spännande. Under istiden forsade mäktiga isälvar fram i dalgången och lämnade efter sig sandiga isälvsdeltan, som idag är av högsta geologiska klass. De första människorna kom till området redan under stenåldern och Mörrumsån har allt sedan dess varit viktig som födokälla med sitt rika laxfiske, som transportled och som en källa till vattenkraft.

Mörrumsåns nedre dalgång är ett populärt strövområde och här finns bland annat Karlshamns kommuns vandringsled Laxaleden, som går utmed ån längs hela sträckningen Mörrum-Svängsta, Mörrumsåns Kronolaxfiske har också pooler inom området.

Kontakt