Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat: Lommaflyet

Den 9 november fattade Länsstyrelsen Blekinge beslut om att bilda naturreservatet Lommaflyet, i norra delen av Karlskrona kommun.

– Lommaflyet är en av länets få, någorlunda orörda myrar med flera rödlistade och ovanliga arter som lever i området, säger Åke Widgren, områdesskyddssamordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Området omfattas sedan tidigare av EU:s art- och habitatdirektiv och ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000. Naturreservatet är knappt 46 hektar stort och omfattar större delen av myren Lommaflyet. Det mesta av reservatet är skogbevuxen myr, medan mindre delar är öppna och mitt i området ligger den lilla källsjön Lommagölen. I anslutning till myren finns även gammal barrskog och sumpskog.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens centraldiarium. Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 5 december 2022 (diarienummer 511-2904-2011).

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss