Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Life fyller 30 år!

En man i vit keps sätter upp en skylt naturskylt framför en hage med nyfikna kor som tittar på mannan. 

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen, där företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer kan söka pengar för olika projekt. Den 21 maj fyller LIFE-programmet 30 år!

Länsstyrelsen Blekinge arbetar för tillfället med tre olika LIFE-projekt. De har olika inriktning, men alla med syfte att öka den biologiska mångfalden och bevara arter och naturtyper inom art- och habitatdirektivet.

- Life-projekt är ett sätt att kunna växla upp vår ordinarie verksamhet, eftersom en stor del av kostnaden finansieras av EU, och vi får en större möjlighet att arbeta mer målinriktat och långsiktigt med särskilda områden, naturtyper eller artgrupper, säger Annika Lydänge, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Blekinge.

Här under kan du läsa mer om respektive projekt och hitta hänvisning till projektens webbplatser om du vill fördjupa dig ännu mer.

LIFE RestoRED

Life RestoRED startade 2021 och pågår till 2027. Nio länsstyrelser är del i projektet, och för Blekinge är budgeten på 13 miljoner. Ett av målen med projektet är att återskapa livsmiljöer i utpekade Natura2000-områden där livsmiljöer riskerar att försvinna om inte rätt skötsel genomförs. I Blekinge gäller det främst ekhagmarker, torra hedar och andra gräsmarker. Det finns stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats. Dessa marker, som inte längre betas eller slåttras, är fortfarande biologiskt värdefulla. De kräver dock arbete för att återställas och bli fungerande livsmiljöer även i framtiden. I projektområdena i Blekinge kommer bland annat avverkning, röjning, stängsling och bränning utföras. Utöver det blir det flera åtgärder för att gynna pollinatörer och för att skapa död ved i alla projektområden.

www.liferestored.se Länk till annan webbplats.

LIFE Bridging the Gap

Projektets syfte är att bidra till långsiktigt gynnsam bevarandestatus för ekmarker i Natura 2000-områden och i Blekinge ingår åtta områden i projektet som startade 2016 och avslutas i år. Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun ingår som partners. Under projektperioden har vi skapa bättre förutsättningar för Natura 2000-arterna läderbagge, större ekbock, hålträdsklokrypare och ekoxe och dessutom har hundratals andra rödlistade arter knutna till gamla ekar gynnats. Inom projektet har vi, förutom att restaurera igenväxta marker, även genomfört ett antal åtgärder för att ytterligare förbättra ekmiljöerna, exempelvis skapat mer död ved genom att veteranisera träd, gjort ekoxekomposter och placerat ut mulmholkar. Det har också planteras unga träd där det är brist på sådana.

www.lifebridgingthegap.se Länk till annan webbplats.

GRIP on LIFE IP

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Till skillnad mot traditionella LIFE projekt jobbar GRIP mindre med konkreta åtgärder och mer med de mjuka delarna av åtgärdsarbetet såsom information, rådgivning, utbildning, samverkan samt utveckling av arbetssätt och metoder. Det långsiktiga målet är att initiera åtgärdsprogrammet för N2000 (PAF) i Sverige. Projektet bedrivs från Västerbotten i norr till Blekinge i söder och totalt sett deltar 16 partners fördelat på 7 län. I Blekinge fokuserar vi på att genom samverkan med de som har intresse i Mieån och Lyckebyån arbeta fram långsiktigt hållbara förvaltningsplaner. Vi följer upp effekten av tidigare utförda åtgärder i två vattendrag med hjälp av fiskräknare och vi satsar på information genom vattendragsvandringar samt genom att bygga upp en demoyta vid en restaurerad våtmark i Lyckebyåns avrinningsområde.

www.griponlife.se Länk till annan webbplats.

Logotyper LIFE RestoRED, GRIP on  LIFE, Life- Bridging the Gap, Life och Natura 2000

Kontakt