Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Västra Torsö utvidgas

Naturreservatet Västra Torsö

Den 25 april fattade Länsstyrelsen Blekinge beslut om att utvidga naturreservatet Västra Torsö, på Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Naturreservatet har därmed ökat från 42 hektar till 59 hektar.

Västra Torsö karaktäriseras av trädklädda dyner, främst bestående av tall. Det gäller även de sydöstra delarna av det utvidgade området. Huvuddelen av det nya området består dock av näringsfattig äldre bokskog, som gränsar till det ursprungliga reservatets bokskogsområde i norr. I bokskogen finns mycket höga naturvärden, med intressanta svampmiljöer och ett antal skyddsvärda arter inom andra organismgrupper, som insekter, mossor och kärlväxter. Genom området finns även stråk med alsumpskog.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens centraldiarium. Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 20 maj 2022 (diarienummer 511-2399-2021).

Karta utvidgning Västra Torsö

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss