Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny sammanställning visar utvecklingen av Blekinges sälbestånd

Knubbsäl ligger på sten i vattnet.

Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

I en rapport sammanfattar länsstyrelsen läget för sälbestånden i länet. Rapporten ska kunna användas som beslutsunderlag i olika frågor som rör säl och samtidigt ge en inblick för intresserade läsare.

– På länsstyrelsen arbetar vi med flera olika uppdrag som rör säl, som att peka ut nya skyddsområden eller genom att yttra oss inför beslut om licens- och skyddsjakt. Den här rapporten gör det lättare att ta hjälp av tillgängliga data vid viktiga beslut i de frågorna, säger Ulrika Widgren, biolog, Länsstyrelsen Blekinge.

Rödlistad knubbsäl ökar i antal

Knubbsälen i Blekinge tillhör östersjöpopulationen, vilken är rödlistad som sårbar. Vid en inventering i början av 1970-talet upptäcktes att östersjöpopulationen av knubbsäl minskat till knappt 100 individer. I dag räknar man med att det finns mer än 2 500 knubbsälar.

Knubbsäl har noterats på totalt 20 olika lokaler i Blekinge vid inventeringarna under 2000-talet. Flest knubbsälar i Blekinge finns framför allt längs länets östra kust runt Isaks kläpp och Älsör, ett område som ingår i Natura 2000.

Tillfälligt minskat bestånd av gråsäl

Gråsälen är den största sälart vi har i Sverige. Längs landets kuster förekommer den framför allt i Östersjön, även om enstaka gråsälar också finns utmed västkusten.

I början av 2000-talet fanns färre än 50 gråsälar vid räkningarna från Utklippans fyrtorn. Beståndet har ökat och varit uppe i närmare 1 000 gråsälar 2018 och 2019. Antalet har dock minskat till ungefär 200 vid de senaste två årens inventeringar. I Blekinge är Utklippan den enskilt största lokalen som nyttjas av gråsäl.

Rapporten är framtagen av Linnéuniversitetet på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge och ger en inblick i resultaten från de årliga inventeringar av knubbsäl och gråsäl som utförs av Naturhistoriska riksmuseet inom ramen för den nationella miljöövervakningen.

Ta del av rapporten Länk till annan webbplats.

Kontakt