Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans stärker vi Blekinge

Porträttbild av Blekinges landshövding, Ulrica Messing.

I höst har elpriserna i södra Sverige nått historiskt höga nivåer. När priset var som högst kostade en 15 minuter lång dusch 45 kronor i stället för 3,50. För många Blekingebor kommer ökade elpriser få stora ekonomiska konsekvenser.

För industrin är det samma sak, elkostnaden har stor påverkan för verksamheter och affärer. Dagens system där Sverige är indelat i fyra elområden ger våra företag olika förutsättningar. Södra Sverige har effektbrist på grund av elnätets uppbyggnad och låga produktion, nyligen kostade en kilowattimme i Norrbotten 43,40 öre jämfört med 112,60 öre i Blekinge.

Oron på elmarknaden och utmaningar i andra viktiga samhällsfunktioner påverkar och engagerar människor. Det har blivit tydligt för mig i mötet med andra under mina första månader som landshövding. Låga grundvattennivåer, låg andel inhemsk livsmedelsproduktion, kraftiga väderomslag och stigande havsvattennivåer tillsammans med fortsatt smittspridning av covid-19 är andra risker som påminner oss om samhällets sårbarhet.

Till det kan vi lägga en ökad osäkerhet och en intensifierad militär övningsverksamhet i närområdet som ger oss all anledning att följa utvecklingen noggrant. Jag ser allt det här som en påminnelse om att vi måste vara beredda att värna och försvara det vi har. Som ansvarig för civilt försvar i länet jobbar vi på länsstyrelsen aktivt med att minska våra sårbarheter och öka vår robusthet för att Blekinge ska stå bättre rustat. Och det gör vi tillsammans med andra viktiga aktörer och myndigheter. Jag är väldigt glad över alla goda samtal och konkreta idéer som jag fått ta del av under min första tid. Och jag ser fram emot att vi gemensamt går från ord till handling.

Ulrica Messing
Blekinges landshövding

Kontakt

Kommunikation

E-post till info.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30