Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut ger flera skyddade områden i Blekinge

Udde som består av träd, åkrar och hus, bild tagen från ovan.

Björkenabben. Foto: Bergslagsbild

Tre nya och på många sätt värdefulla områden vid Blekinges kust har nu blivit skyddade för framtida generationer. Förutom ett nytt och ett utvidgat naturreservat har länsstyrelsen beslutat om Sveriges tredje, och Blekinges andra, marina biotopskyddsområde.

– Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Naturreservaten består till stor del av kustnära ädellövskog och hyser flera rödlistade arter, medan det marina biotopskyddsområdet kan bidra till att bestånden av flera viktiga fiskarter bevaras, säger Åke Widgren, områdesskyddssamordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Björkenabben - nytt naturreservat vid Hanöbukten

Björkenabben är en udde som gränsar till havet i södra delen av Listerlandet. Syftet med att bilda naturreservat här är främst att skydda de kulturpräglade naturmiljöer som finns här, till exempel den trädklädda betesmarken, strandängarna och det marina ekosystemet.

Skogen på Björkenabben utgörs mest av näringsrik bokskog med spännande arter av mossor, lavar, svampar, kärlväxter och fåglar. Den rödlistade rutlåsbräken växer i området. I naturreservatet förekommer även flera arter av fladdermöss, alla är fridlysta och några är rödlistade, däribland barbastell och sydfladdermus.

De marina värdena utanför udden utgörs av rev med botten av sten, block och grus närmast land. På större djup ser vi ett ökat inslag av sand. Enstaka knubbsäl och många änder och gäss kan ses födosöka i vikarna. Övervakning visar också att den akut hotade östersjötumlaren rör sig längs Blekingekusten utanför Björkenabben vintertid.

Brömsebäckens mynning skyddas för bevarandet av flera fiskarter

Brömsebäckens mynning är det andra marina biotopskyddsområdet som har blivit beslutat i Blekinge och det tredje i hela Sverige efter Sunninge sund-Sundsvik (2016) samt Malkvarn (2017).

Brömsebäckens mynning är belägen vid Blekinges ostkust på gränsen mellan Kalmar och Blekinge län. Området kan ha en strategisk betydelse för bestånd av rovfiskar, som gädda och abborre, eftersom stora delar längs ostkusten är påverkade av rekryteringsstörningar (yngelproduktion) för just dessa fiskarter.

Mynningsområdet vid Brömsebäck är dessutom av stort värde för fiskvandring av havsöring. Det är sannolikt att Brömsebäckens mynning, med sin högvuxna och varierande undervattensvegetation, kan bidra till att bestånden av ett flertal fiskarter bevaras.

Två naturreservat sammanslagna till Tärnö-Yttre Ekö

Tärnö-Yttre Ekö ligger i det yttersta havsbandet av Hällaryds skärgård och är ett marint naturreservat. De två tidigare naturreservaten på Tärnö och Yttre Ekö har i denna ändring och utvidgning slagits samman till ett naturreservat.

Syftet med reservatet är främst att bevara de beteshävdade och kustpräglade ädellövskogarna. Skogen har ett stort inslag av gammal, senvuxen och spärrgrenig ek med ett flertal rödlistade arter. Tärnö karakteriseras också av den breda diabasgång som genomkorsar ön och som sätter sin prägel på vegetationen.

Tärnö-Yttre Ekö utgörs till stor del av vatten. De marina miljöerna har höga naturvärden och utgörs av bland annat marina rev och grunda bottnar som hyser mycket hög biologisk mångfald.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss