Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ronneby blåmusselbankar – nytt naturreservat

Blåmusslor och rödalger under vattenytan.

Foto: Susanna Fredriksson

Länsstyrelsen beslutade den 17 december att bilda naturreservatet Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner. Naturreservatet består av omkring 14 000 hektar vatten samt fem hektar land och är det i särklass största som bildats i Blekinge.

Naturreservatet sträcker sig tre mil längs Ronnebys kust och en liten bit in i Karlskrona kommun. Syftet med reservatet är främst att skydda de vidsträckta blåmusselområden som finns i området.

Ronneby blåmusselbankar är med sina blåmusselområden och artrika rödalgssamhällen av stort marinbiologiskt värde. Blåmusslor skapar strukturer som är betydelsefulla livsmiljöer för andra organismer och musslorna i sig utgör en viktig födokälla för fåglar som ejder och alfågel. Fisk som till exempel skrubbskädda och torsk livnär sig till stor del på blåmusslor och sillen äter gärna blåmussellarver.

Blåmusslorna är dessutom viktiga för Östersjöns vattenkvalitet eftersom de är filtrerare och ”renar” vattnet från näringsämnen och därmed minskar effekterna av övergödning. Denna ekosystemtjänst är av stor vikt för Östersjöns miljöstatus.

Förutom öppet vatten ingår ett fåtal mindre öar, av vilka Gåsfeten är den mest kända. På norra delen av ön finns en fyr av Gustav Dalén-typ, uppförd 1904.

Karta över reservatsgränsen.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens centraldiarium. Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 13 januari 2021 (Dnr 511-3088-2020).

Kontakt